• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

KAN v publikaci KDO JE KDO z roku 1995

 

KAN v životopisech publikace KDO JE KDO z r.1995

BAJER Ivo, Ing. - stavební inženýr, * 31. 5. 1932 Slavkov u Brna,

ženatý (1981), m. Milada, roz. Teschlerová, l syn, l dcera.

NYNÍ ředitel projekt. ústavu Brnoprojekt, předs. Českého svazu staveb. inženýrů, člen věd. rady VUT Brno. ST VUT - obor konstruktiv. dopravní. Brno 58. VÁŽÍ SI prof. V. Mencla, ing. V. Nováka, CSc. ZAJMY výtv. umění, dějiny umění, architektura, prostorová akustika. P prac. stále v projekci se specializ. konstrukce a doprav. stavby v podnicích Doprastav, Voj. stavby, Brnoprojekt. Ž 51 zatčen a odsouz. pro protistát. činnost student. skup., rehabilit. 91. POL zákl. pol. orient. pravicová, člen KAN, Konfederace pol. vězňů, člen sněmu OF, kand. OF ve volbách. Předs. přípr. výb. Konfederace inžen. svazů ČSFR. D mostní stavby na Slovensku, silnič. stavby, měst. komunikace v Brně a v okolí. Desítky akust. studií, autor čs. patentu protihluk. stěn. Mnoho časop. publ. o venkovní akustice, autor příručky pro projektanty Hluk v silnič. dopravě z r. 76 a Bezpečnostní zařízení silnič. staveb z r. 77. SA Heinrichova 34, 602 00 Brno, tel. 33 65 97. PA Brnoprojekt, Lesnická 41, 601 97 Brno, tel. 62 77 72.

BALAJKA Bohuš, PhDr, - literární historik a kritik, * 13. 5. 1923, Prštné, okr. Zlín,

ženatý (1948), m. dr. Anetta Balajková, roz. Heczková, l syn. Zemrel 7. 2. 1994.

NYNÍ v důchodu, člen Obce spisovatelů. ST FF UK, doktorát slovanské filologie 50. P redaktor ve St. pedag. nakl. 53-72. POL nikdy neangažován, v r. 68 člen KANu. D Nástin dějin starší č. lit. 55, Stručné dějiny č. a slov. lit. (se spoluaut., 58), Přehledné dějiny lit. (se spoluaut., 70), Přehledné dějiny lit. 11 (spoluautorství potlačeno, 71), Spisovatelé deseti století (spoluaut. potlač., 74), Jaroslav Vrchlický (monografie, 79), Julius Zeyer (monografie, dosud nevydáno), Jak táhla mračna (rozhl. hra, 84), Už se tam nevrátím... (próza, Brněnský večerník 93). Recenze, kritiky a glosy v Lid. demokracii, Práci, Světě práce, Novém životě, Lit. novinách, Plameni, Tvaru. B J. Kunc: Č. lit. bibliografie 1945 až 63. Dodatky k dílu A až M (64), Slovník č. lit. 1970 až 81 (ČS 85). SA Legerova 43, I 20 00 Praha 2, tel. 29 08 04.

BATTĚK Rudolf, Ing. - politik, sociolog, * 2. l l. 1924 Bratislava,

ženatý (1950). m. Dagmar Brzická, l syn, l dcera.

NYNÍ předseda Asociace sociálních demokratů. ST VŠ polit. a sociální, tak. společenských věd, Praha 52. VÁŽÍ SI v sociologii: Ralfa Dahrendorfa. ve filosofii: Spinozy, Voltaira, T. G. Masaryka, Epikteta. ZÁJMY jóga, horská turistika, meditativní samota. atmosféra vstřícného humoru. P strojní zámečník Českomoravské strojírny 40--45, zákl. voj. služba 46-47, stud. na VŠ 48-52, ekonom na úseku místního hospodářství 51-61, z8mečník - údržbář SONP Kladno a ČKD Dukla 61-65, Sociologický ústav ČSAV 65-69, vrátný Státního statist. ůřadu 70-71, soustružník - nástrojař, čistič výloh 74-79. Ž zatčen a obviněn z podvracení rep. (s J. Tesařem a L. Pachmanem) 25. 9. 69, propuštěn z vazby 70, zatčen pro organiz. celostátní letákové akce k volbám 71. odsouzen k odnětí svobody na 3 a půl roku 72, propuštěn z výkonu trestu v Litoměřicích 74, zatčen a falešně obviněn pro napadení veřejného činitele 80. obžaloba rozšířena na podvracení republiky leden 81. odsouzen na 5 a půl roku 81. vězněn v Ruzyni, Pankráci, Opavě a Ostravě 80-85. POL účastník partyz. hnutí 45, spoluzakladatel KAN 68, poslanec ČNR 68- 69, piše otevřený dopis poslancům ČNR a žádá rozpravu o polit. situaci v zemi po sovětské okupaci, 15. 9. 69 další otevřený dopis poslancům ČNR a prohlášení ,,Deset bodů", 25. 9. 69 zbaven poslanecké imunity a obviněn z trestného činu podvracení republiky; podpis základního prohlášení Charty 77 prosinec 76, spoluzakladatel VONS 77, spoluzakladatel polit. skupiny nezávislých socialistů. hlásicí se k Socialistické internacionále 78, mluvčí Charty 77 (80), čestný člen ŮVV Čs. soc. dem. na XXIII. sjezdu strany v Curychu 83, spoluzakladatel Hnutí za občanskou svobodu 88, podepsal stanovisko soc. demokratů s dalšími členy Čs. soc. demokracie l. 12. 89, člen Rady OF 6. 1. 90, člen kolegia OF. poslanec FS 30. l. 90, místopředseda FS, předseda SL FS 9.6.90. D Eseje z ostrova (Index, Kolín n. Rýnem 77), Poetismy (sbírka básní z vězení 82-85, samizdat 86), John Baker, Civilní evangelista; Sbírka oslovení (samizdat 86, Inverze 92), Strast z nekonečna (filoz. eseje, samizdat 86). Stati z průmyslové sociologie a knižně zpracované výzkumy. Stati a eseje politické a Iiterární. Vydavatel samizdat. časopisu Dialogy 77-80. B Slovník čs. spisovatelů, Toronto.

BENEŠ Lumír, RNDr., DrSc. - radiační hiofyzik, * 14. 6. 1932 Sokolov,

ženatý (1957), m. PhMr. Hana Benešová, roz. Dörtlerová, l syn.

NYNÍ ved. věd. pracovník Biofyzikál. ústavu AV ČR Brno. Předseda Č. spol. Iékařů za odvrácení jader. války. ST MU. farmacie, Brno 57. VÁŽÍ SI prof. J. E. Cleavera PhD. z kalifornské univ. ZÁJMY české dějiny, práce s dřevem. P 57 - Biofyzikál. ústav ČSAV Brno, postupně asistent až ved. věd. prac. Ž po ukonč. reál. gymnázia zahájil praktický život jako soustružník, pak VŠ. POL vždy bezpart.. zapojen do klubov. činnosti - např. KAN. člen několika věd. spol. v rámci Č. spol. lékařů J. E. Purkyně. V Memoriae viri doctissimi J. E. Purkyně ducentis abhinc annis nati. D práci lze rozdělit do čtyř skupin: a) metodika mikroautoradiografie, b) syntéza deoxyribonukleové kyseliny v ozářených eukaryontnich buňkách, c) vazba DNA - protein v ozářených buňkách, d) reparační syntéza DNA v ozářených buňkách. Cca 160 publ. v odb. čas. dom. i zahr. a vice než 300 odb. přednášek na konf., symp. a kongr. PA Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno.

BOŘKOVEC Aleš, Ing. arch. - architekt, *17. 7. 1923 Praha,

ženatý (1946), m. Hana. roz. Knappová, 3 synové. 2 dcery (sestra Hana Prošková).

NYNÍ v důchodu. spolupráce v ateliéru syna ak. arch. Michaela Bořkovce. ST ČVUT, VŠ architekturv a pozemního stavitelství, Praha 48. VAŽÍ SI prof. F. Čermáka. K. Filsaka, K. Bubeníčka. ZÁJMY historie české politiky. P 47-51 asistent VŠAPS při ČVUT Praha, z kádrových dův. ukončeno, 51-89 projektant Pražského projektového ústavu (70-85 vedoucí ateliéru). POL, Ž 45-48 Čs. strana lidová, od 89 Křesťansko-demokratická strana. 68 KAN, sign. Dva tisíce slov, 68 člen připr. výboru Kruhu nezávislých architektů, 89 sign. Několik vět, 90 spolupráce na obnovení KAN. V 85 čest. uznání, 86 cena v sout. o nejlepší projekt roku. D aut., spoluaut.: 56 směrný a podrobný územní plán Horního Slavkova, 58 škola na sídlišti Rybníčky, realizováno, 61 projekt sport. haly Praha-Letná, 61-66 podrobný územní plán a projekt. dokumentace sídliště Novodvorská Praha. real.. 65 studie areálu geologických ústavů Praha 5, 67-68 občanské vvbavení sídl. Kobylisy Severka, realiz., 69-76 Jižní Město, I. soubor Háje, realiz., 78 interiér kostela sv. Norberta Praha 6, realiz., 79 vnitroústavní soutěž na kult. dům ROH Vysočany, 85 územní projekt zóny Břevnov-jih, články: 82 Sympozium o přestavbě center měst. 88 Sympozium o centrech sídIišť. 87 Architektura č. 1 - Přestavba Břevnova. SA U druhé baterie l l, 162 00 Praha 6, tel. 353 85 74.

BRÝDL Miroslav, Ing. - ekonom, * 5. 6. 1941 Pardubice.

ženatý (1966), m. Pavla, roz. Malečková, 2 synové, 1 dcera. NYNÍ starosta města Litomyšle, předseda Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Slezska. ST VŠZ - fak. provozně ekonomická, Praha 64. VÁŽÍ SI M. Thatcherové. ZÁJMY Iiteratura, výtv. umění. POL zakladatel KAN v Litomyšli r. 68, zakl. člen České soc. demokracie Praha 90, zakl. člen OF Litomyšl a KC OF Svitavy 90. SA Lidická 913. 570 01 Litomyšl, tel. 0464/2559. PA Městský úřad, 570 01 Litomyšl, tel. 0464/2760.

CIBULKA Petr - občanský aktivista, * 27. 10. 1950 Bmo,

svobodný. NYNÍ člen Chartv 77, Jazzové sekce, VONS. HOS, KAN. KPVČ. Obč. komise aj.

ST SVVŠ Brno 69, SPŠ stavební Brno 75. KRÉDO Demokracie a centralismus jsou neslučitelné. Proto politický a geografický polycentrismus. P dělník, topič, figurant, knih. dělník, 89/90 ved. ITC OF Brno. 90-93 ved. NITC Bmo, 91-93 šéfredaktor Necenzurovaných novin. Ž 78-81, 85, 86, 88-89 vězněn za polit. delikty (celkem 5 let). POL bez pol. přísl., zaměřením radik. demokrat. D v čas. Jazzové sekce řada článků ze světa hud. undergroundu. 88 publik. samizdat Tři večery s P. Cibulkou. B Hejl-Kaplan: Zpráva o organizovaném násilí, 89 V. Havel: Slovu o slovu, čl. a rozh. hl. v samizdat. a zahr. tisku. SA Nálepkova 38, 637 00 Brno-Jundrov. PA Nezáv. inf. a tisk. centrum na podporu dem. iniciativ, Slovákova 8, 602 00 Brno.

ČERNÝ Albert - herec, veřejný činitel, *4. 2. 1937 Bratislava,

ženatý, l . m. (1960-74) Vlasta, roz. Babincová, 2. m. (1988) Eva, roz. Kernerová, 4 dcery.

NYNÍ soukromý podnikatel. ST jedenáctiletka, maturita 55. VÁŽÍ SI v divadle: Shakespeara, v politice: T. G. M. ZÁJMY hudba, literatura, divadlo, výtv. umění, automobilismus. P Slezské div., Těšínské div., Státní div. Brno 59-71, řidič, pohřební zřízenec, seřizovač 71-89, poslanec FS 90-92, poradce ministra vnitra do 93. Ž vězení za podvracení rep. 79-82. POL odborářský funkcionář v 60. letech, spoluzakl. KAN v Ostravě a Opavě 68, samost. práce na Koncepcích parlamentní demokracie v čs. podmínkách po příp. demokratické přeměně v ČSSR 69-77, podpis Charty 77 (77), člen VONS, člen skupiny Nezávislých socialistů 78, člen brněnské disidentské skupiny zvané M klub (82), člen soc. dem. skupiny HOSu 88. Od 93 člen ODA. D spoluautor prohlášení 100 let českého socialismu, Názory a východiska, Hnutí za občanskou svobodu atd. SA Voskovcova 880, 152 00 Praha 5-Hlubočepy.

ČEŠOK Luděk - technik elektro, * 7. 8. 1934 Josefov,

ženatý (1959), m. Karolina Fuchsová, 2 dcery.

NYNÍ starosta města Rakovníka, předseda OV KDU-ČSL. ST průmyslová škola homická, obor elektromech., Příbram 59, Střední průmyslová škola strojní, Kladno 64. ZÁJMY válečná historie 19, a 20. stol., zeměpis, jazz. Z 53-59 práce na stavbách a uran. dolech (polit, delikt), do r. 70 konstruktér elektro, po prověrkách opět manuel. prac. Od 78 ved. opravny elektro. POL v 68 zapojen do demokr. procesu v ZV ROH TOS, předseda výboru pro obnovu památníku T. G. M. v Rakovníku, člen KAN, Společnosti pro lidská práva a předseda výboru na obranu svobody tisku. Po listopadu 89 se aktivně zapojil nejprve v OF, od února 90 v ČSL. Nikdy KSČ. PA Městský ůřad, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník, tel. 2849-50.

DANNEBERG Leon, JUDr. - právník. *16. 10. 1927 Uherské Hradiště,

ženatý (1971), m. Helena, roz, Houdková.

NYNÍ komerční právník spolupracující s právní firmou Bohemia Iuris Praha. ST právnická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha 51. VÁŽÍ SI všech čestných politiků, usilujících o demokracii a právní stát. ZÁJMY lyže, tenis, politika. P podnikový právník v různých organizacích, posledních třicet let jako vedoucí právního útvaru vodohospodářské organizace (SčVK). Ž 68 zakladatel KAN v okrese. 90-92 poslanec ČNR za OF a OH, předseda Oksní rady OH v Teplicích, člen regionální rady Sč, kraje. POL vždy bezpartijní, pak OH. SA Trnovanská 1271/5, 415 04 Teplice, tel. 226 68. PA Celetná 38, l 10 00 Praha l, tel. 236 05 49.

DVOŘÁK Bohdan - politický pracovník. 18. 1l. 1949 Praha,

ženatý (1988), m. Ing. Jana Dvořáková, roz. Pelikánová, 1 syn, 2 dcery (bratr Ing. Martin Dv.)

NYNÍ předseda oblast. sdružení ODS v Pardubicích (od 10/93). ST SVVŠ 1967, 68-69 PF UK, po habilitaci ve studiu pokračuje. VÁŽÍ SI V. Havla. ZÁJMY historie, literatura, divadlo. P - Ž 68 přijat ke studiu na PF UK Praha, člen výboru Akademické rady studentů, stávkových výborů v listopadu 68 i v dubnu 69, v březnu hladovka za zveřejnění termínů voleb (17.-25. 3. 69), v prosinci 69 vyloučen ze studia, v březnu 90 habilitován a znovu nastoupil studium. POL 5/68 člen Okr. výboru KAN, 1 l/89 zakládající člen OF v Pardubicích, 10/90 předsedou Ústř. rady KAN- rezignoval 31. l. 93. Od 10. 2. 93 člen ODS.

DVOŘÁK František, akad. mal. - malíř, grafik, 21. I . 1925 Rovečné na Moravě,

ženatý (1955), m. Ludmila, roz. Neumanová, l syn, l dcera.

NYNÍ důchodce. ST PedF UK Praha 49, AVU Praha. KRÉDO Žil a žiji mezi lidmi, P svob. povolání - malíř, restaurátor. Ž 49 při VŠ prověrkách z ideov. důvodů vyloučen před 2. st. zk. z PedF UK (má absolutorium a l . st. zk.) - katolík, člen Klubu lid. akademiků a ligy akademiků. Na AVU nad ním držel ochrannou ruku prof. Rada. Člen Uměl. besedy, člen skup. Experiment. Za normalizace nevystavoval, neprodával, měl zakázáno učit na LŠU. Vyšetřov. StB Bartolomějská ve věci ilustr. samizdatů. 91 promován na doktora na UK v Praze. POL 45-49 Klub lid. akad., 67 - člen Lid. strany, 68 vstup do KAN. V uznání Čes. liter. fondu. D 12 samost. výstav - např. 58 Galerie mladých Praha (malba), 59 Armádní div. Praha (tempery, kresby), 90 Českosl. grafika, Los Angeles, USA, 90 F. Katka - pagrafiky, Los Angeles, USA. Cca 20 kolekt. výst., např. 5 4-67 pravidel. ůčast na výst. Uměl. besedy, 65 Malířství a sochařství. Krakov, Polsko atd. B katalogy k výstavám. SA Na Dobešce l, 147 00 Praha 4-Braník, tel. 46 36 95.

FILIPOVSKÁ Pavlína - herečka, *28. 5. 1941 Praha,

vdaná, m. Lubomír Trávníček, 2 dcery.

NYNÍ herečka, zpěvačka, moderátorka, podnikatelka. ST gymnázium Londýnská ul., Praha 2. VÁŽÍ SI V. Galatíkové, J. Hlaváčové, J. Molavcové. ZÁJMY četba - hlavně poezie.jízda na koni. P 58-59 hlasatelka TV - vysílání pro děti, 59-63 Divadlo Semafor, 63-69 St. divadel. studio - divadlo Apollo, 69-74 MDP - divadlo Rokoko. 74 - svob. po. volání. Ž v cizině pracovně - s div. Semafor - záp. Evropa, díky televizi - záp. i vých. Německo. POL vždy bezpartij.. sympatizuje s KAN, vychována v duchu čapkovské filozofie - snaží se lidi rozlišovat na slušné a neslušné. což je podle ní základní a jediné správné měříiko. D za stěžejní považuje angažmá v Semaforu, hned poté hojnou spolupráci s televizí. kde vyzkoušela všechny profese a setkala se s mnoha cennými spolupracovníkv - režiséry i kolegy. Filmy: např. Procesi k panence, Ta naše pisničk.a česká. Nyní se vrací k práci pro děti.

GJURIČ Alexander, Ing. arch.- architekt, *29. 10. 1940 Praha,

ženatý (1970), m. PhDr. Šárka Gjuričová, roz. Horáčková, 2 synové.

NYNÍ vlast. firma AG c, architektonický a projekt. ateliér. zakládající člen Sdružení pro rekonstr. Obecního domu v Praze, V.D.S.. exter. učitel fak. arch. ČVUT Praha, člen výtvar. rady Pražskéhu hradu, člen Rady ministra kultury pru církevní památky. ST fak. siavební ČVUT, Praha 62. fak. architektury ČVUT, Praha 69. VÁŽÍ SI architektů Hubáčka, Ch. N. Schulze. P 68-81 a 88-91 St. ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů (v růz. funkcích). Ž 81-87 prac. pobyt v Kuvajtu. POL nikdy členem žádné strany, 68 KAN. dnes symp. s liber. pravicí. V čestné uznání za dostavbu ND v Praze. D autor četných studií a projektů (např. Obecní dům Praha, Kongres. centrum UK Praha. scénář nového využití Pražského hradu aj.), mnoha realizov. staveb a interiérů (dostavba ND, muzeum Č. Krumlov, Černín. palác Praha aj.). B čas. Architektura ČSR a Čs. architekt. SA Na Šafránce 28, 101 00 Praha 10, tel. 74 18 48. PA AG c, architekt. atel., Hradčanské nám. 1, 1 10 00 Praha 1, tel. 53 43 07.

GJURIČ Andrej, PhDr. - psycholog, *29. 11 . 1938 Praha.

ženatý (1964), m. Jitka, roz. Mášková, 2 dcery.

NYNÍ poslanec Parlamentu ČR, člen výboru pro sociální péči a zdravotnictví, člen Obce spisovatelů. ST fak. osvěty a novinářství UK, knihovnictví, Praha 63, FF UK, psychologie, Praha 76. ZÁJMY četba, Iiterární tvorba, sport (lyže, vodáctví, plaváni), amatérské divad1o Dostavník. P 63-65 Univerzitní knihovna, 66-70 fak. sociálních věd a publicistiky UK (vědecký asistenti na katedře psychologie), 71-74 Geoindustria Praha (podnikový psycholog), 75-91 Manželská a předmanželská poradna Praha (psycholog). POL 68 jeden ze čtrnácti, kteří zakládali přípravný výbor KAN, od list. 89 mluvčí OF ve své profesi. V Cena ČLF za dětskou knihu Kam hěží modrá liška (83), ocenění za lit. publ. cyklus Rozchody s Hestií. D množství odb. článků z obl. psychologie (časopisy Psychologie v ekonom. praxi, Čs. psychiatrie aj.), sdělení na konferencích, publ. prací ve sbornících z oblasti matrimoniologie, skripta aj., kromě odb. prací psaní pohádek, fejetonů pro časopisy, magazíny, Čs. rozhlas a Čs. televizi atd. SA Polská 96, 120 00 Praha 2. PA Parlament ČR. Sněmovní 4, l 18 26 Praha 1.

GÜTTLER Vojen, JUDr. - právnik, 19. 8. 1934 Praha,

ženatý (1975), m. MUDr. Elena Güttlerová, roz. Ujlakyová, 1 syn.

NYNÍ soudce Ůst. soudu ČR (od 7/93). ST PF UK Praha, 58. VÁŽÍ SI JUDr. D. Burešové, JUDr. M. Havliše, JUDr. V. Šusty. ZAJMY lyžařská a vodni turistika, cestování. P 66-70 soudce Krajského soudu Ustí n. L. (civilní ůsek), 2/90 ved. odd. občanskoprávního dohledu MS ČR, 5/90 ředitel odboru odškodňování MS ČR, 10/90 poradce předsedkyně České nár. rady, 1/92 soudce Ůstav. soudu ČSFR, po zániku ČSFR poradce generál. prokurátora ČR. Legisl. činnost - připomínky k ústavě, práce na ůst. zák. o Soudu ochrany ůstavnosti a na zák. o Ustav. soudu ČR. POL 68 člen přípravného výboru Severočeského KAN Ústí n. L., leden 90 obnovení KAN telev. výzvou, květen 90 oficiální obnovení KAN, předseda PV KAN. Zákl. orientace: polit. hnutí občanů, kteří od r. 48 nikdy nebyli a nejsou členy žádné polit. strany. Pak místopředseda ůstř. rady KAN a člen zastupitelstva hl. m. Prahy (do jmenování soudcem Ůstav. soudu). Ž 90 dva měsíce USA a Kanada - přednášky pro čs. krajany o soudních rehabilitacích, odškodnění, restitucích. Podzim 90 ůčast ve volební kampani KAN - OF v komunálních volbách. Zvolen členem zastupitelstva hl. m. Prahy a měst. části Praha 2. Přednášky na mezinár. konferencích o lidských právech v Praze, Salcburku a ve Varšavě. D odb. statě z prac. práva, později z ůstav. práva v dom. i zahr. právnic. čas. a sbornících.

HNILIČKA Jaromír - hudebník, *11 . 2. 1932 Bratislava,

rozvedený, býv. m. Alice, roz. Bárová, 2 dcery.

NYNÍ důchodce; v orchestru Studio Radio Bmo, All Stars Band, Hniličkovo dixielandoví sirotci, Brněnští fanfáristé. Aranžuje, komponuje, abstinuje (téměř). ST konzervatoř Bratislava, 57. P ještě za studií člen orchestru G. Broma, tam až do důchodu. (tpt, arr, comp, voc), ved. vokální skupiny JH VOX. Ůčast na jazzworkshopech a festivalech jako sólista, lektor Frýdlantských jazzových kurzů. Ž pohnutý, rodina se několikrát stěhovala, perzekvováni. Zákaz studia na VŠ (elektrotechnika), zachránil se studiem na bratislavské konzervatoři (jazz). POL volil ODS a KAN, bude volit stranu, která zajistí prosazení spravedlnosti, rehabilitaci cti. morálky a etiky (do čehož patří i vztah a přístup vůči přírodě). V budiž mu odpuštěno, nevzpomene si na všechny: cena Jos. Blahy (Facultas Moraviensis Straecorum), cena Luďka Hulana, vyznamenání Svazu českých skladatelů, l . a 2. místo v anketě jazzových sólistů. D několik jazzových a vážných skladeb: Noli tangere circulos meos, Leporelo, Poselství Yorikovo, Jeho Dulcinea, Rubikon, Missa Jazz, Slavkovská vigilie. B Who is Who (Int. biographical centre Cambridge GB); Dorůžka-Matzner, Jazzová encyklopedie ČSR; v časopisech Melodie, Hudební rozhledy, Opus Musicum. SA Kupkova 22, 638 00 Brno, tel. 05/52 79 84.

HONZÁK Radkin, MUDr. - psychiatr (psychosomat. medicína), *30. 3. 1939 Praha,

ženatý (1961), m. RNDr. Eva Honzáková, CSc., roz. Vávrová, 1 syn, l dcera.

NYNÍ ved. odd. lékař. psychologie l. LF UK Praha a psychiatr Inst. klin. a experiment. medicíny. ST fak. všeobec. lék. UK, Praha 62. VÁŽÍ SI MUDr. Z. Mrázka, doc. MUDr. O. Vinaře, doc. MUDr. M. Vojtěchovského, PhDr. M. Hofírka. ZÁJMY literatura, divadlo, filozofie, a hlavně lidé. P 62-65 sekundář v Psychiatr. Iéč. v Kosmonosích, 66 psychiatr na somaticky orient. pracovišti - Ůstav pro výzk. výživy lidu, Krč. 10 let se věnuje především nemocným s nezvrat. selháním ledvin, léčeným v dialyzačně transpl. programu. 89 založ. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, 90 - zřízení oddělení lékař. psychologie na l . LF UK Praha. POL 68 na pracovišti založil KAN, 89 pobočku OF. autor nebo spoluautor odb. a populárně odb. knih (např. 89 I v nemoci si buď přítelem, čestné uzn. Avicena za r. 90), stovky článků publik. v odb. čas. i denním tisku, spolupr. s rozhlasem a televizí, redigování časopisu Stěžeň atd. B v exilové lit. je zmiňován soudně znal. posudek o brainwashingu v komunist. věznicích (přeložen 69, s PhDr. E. Horáčkovou).

PA Neklanova 17, 128 00 Praha 2 nebo Vídeňská 800, 140 00 Praha 4.

HORANSKÝ Miloš - div. režisér, básník, *14. 6. 1932 Bytča,

ženatý, m. doc. MUDr. Ladislava Horanská, CSc., l dcera.

NYNÍ režisér Městských div. pražských, docent na divadelní fakultě AMU, předs. K 89 (Klubu nezáv. spisovatelů). člen Penklubu, místopředs. sekce Slovo Divadelní obce, posl. Ohec. zast. Prahy 2. ST JAMU Brno, div. režie, 54. ZÁJMY výtvar. um., politologie. POL zakl. člen KAN v 68 a 89. D angažmá v div.: Slezské div. Opava, St. div. Ostrava, Div. E. F. Buriana Praha, Západočeské div. Cheb, St. div. F. X. Šaldy Liberec, Středočes. div. Kladno, Městská div. pražská průběžně host. v mnoha č. a slov. div., spolupráce s Violou, s Lyrou pragensis, s Č. rozhlasem, sb. básní: Tykavka, Amenkámen, Lunovrat, Pálení hlíny, Textamenty, Ruce Goliášovy (pod pseudon. J. David), leporela pro děti, recenze, eseje, stud. o scénografii, spoluaut. (s V. Ronem) dramatizací románů V. Párala Mladý muž a bílá velryba, Generální zázrak, Romeo a Julie 2300. SA Anny Letenské 11, 120 00 Praha 2. PA MDP, Lazarská 6, l 10 00 Praha I.

HUBÁLEK Bohuslav - elektrikář, 24. 1. 1933 Praha,

rozvedený (1984), býv. m. Zdeňka, roz. Malá, 1 syn, l dcera.

NYNÍ nezávislý publicista. ST SPŠ elektrotechnická, Praha 2, Ječn8 ul., 68. VÁŽÍ SI J. A. Komenského. ZÁJMY četba, běh pro zdraví. lx ročně Běchovice. P 76-89 realizované návrhy při změnách ČSN v oboru elektro, publ. v čas. Elektrotechnik. Ž, POL 45 ůčast na Pražském povstání jako spojka, 49 2x vyšetřovací několikatýdenní vazba StB; 49 popraven otec za ůdajnou velezradu; 52-55 vězněn za ůdajnou velezradu (práce v uhelném a uranovém dole), 56-58 vězněn za syinpatie k maďarskému povstání a k Svobodné Evropě (práce na státním statku a hnědouhelné šachtě Kolumbus), 59-60 voj. služba u PTP; 68 zal. KAN ve Varnsdorfu, 69-89 písemné kritiky úřadům ohledně svobody cestování i dalších nedostatků v oblasti odborářských a lidských práv. Od 88 ůčast na demonstracích; 4. 12. 89 zal. OF Prosek: 6. 2. 90 kooptován do ČNR. zdravotně sociálního výboru, později také člen bezpečnostní komise předsednictva ČNR, v červenci 90 zvolen do SL FS. SA Českolipská 19, 190 00 Praha 9-Prosek, tel. 88 47 74.

HULÍNSKÝ Václav, doc. Ing., CSc. - fyzik, 26. l 1. 1938 Praha,

ženatý (1963), m. RNDr. Dagmar Hulínská, CSc., roz. Prošková, 1 syn, l dcera.

NYNÍ docent na kat. silikátů VŠCHT, ved. laboratoře elektronové mikroskopie a mikroanalýzy, Praha. ST ČVUT, fak. techn. a jaderné fyziky, fyz. elektronika, Praha 61. VÁŽÍ SI R. Feynmanna, prof. V. Šatavy, DrSc., RNDr. B. Velického, CSc. ZÁJMY hudba, sport, ošetřování a trénink dostihových koní. P 61-65 aspirantura v Ůst. makromol. chemie. od 65 VŠCHT KTS. Ž 61 stáž SSSR, 79 stáž Japonsko, 73 přednáškové turné Egypt. POL vždy nestraník, orient. levý střed, podporující ekonomickou reformu. 68 podpora KAN a boj proti vládě jedné strany spolu s. R. Battěkem a dalšími. V 75 rezortní vyznamenání Za zásluhy v boji proti korozi, 86 medaile J. Marka Marci z KronIandu Za zásluhy o čs. spektroskopii. D autor a spoluautor 60 pův. ved. sdělení, 33 výzk. zpráv, 22 patentů, 30 přednášek doma i v zahraničí. Monogr.: 84 Zkoumání látek elektronovým paprskem (spoluaut. Jurek) - cena Literárního fondu, 8 I Laboratorní metody v oboru silikátů (spouaut.). Editor Sbomíku z oboru rtg. spektroskopie, mikroanalýzy a rastrovací mikroskopie (vych. od 72). PA VŠCHT. KTS, Technická 5, 166 28 Praha 6.

CHÝLEK Stanislav, Ing. - výzkumný pracovník, *7. 7. 1934 Ostrava,

ženatý, 1.m. (1956-75) Alena, roz. Rohanová, 2.m.(1977) Vlasta, roz. Lipková, 1 syn a l dcera.

NYNÍ od 92 poradce ministra zahraničí, od dubna 92 velvyslanec ČR v Kanadě. ST VŠCHT Praha 1956. VÁŽÍ SI prezidenta Václava Havla, papeže Jana Pavla 11. ZÁJMY filozofie, náboženství, historie, příroda, chalupaření, včelařství. P Elektrokeramika, n. p., Praha a Hr. Králové (1957-65, hl. technolog a vývoj. prac.), VÚ elektrotech. keramiky (1966-90, ved. výzk. prac.), 90-92 poslanec SL FS ČSFR (OF-OH). člen zahr. výb. SL, místopředs. Kocábovy komise pro odchod sovět. vojsk, odpovědný za odškodňovám občanů postižených vstupem vojsk v r. 68. POL nestraník, 1968 účast v kraj. příprav. výboru KAN, od list. 1989 OF v Hr. Králové, mluvčí koncepční sekce a člen rady KC OF a OR OH v Hr. Králové. D autorská osvědčení z oboru tech. keramiky, oxidové keramiky. PA MZV ČR, Loretánské nám., l 10 00 Praha l, tel. 21 93 l l l l, příp. Velvyslanectví ČR, Ottawa, Canada.

JOHN Kamil, RNDr., Drsc. - matematik, 10. 12. 1942 Plzeň,

ženatý (1987), m. MUDr. Dagmar Johnová, roz. Stmadová, l dcera, l syn.

NYNÍ věd. pracovník. ST MFF UK - matematika, Praha 64. KRÉDO K jakému užitku je vědět vše ostatní, když nevíte, kdo jste? (R. Mahariša) ZÁJMY integrální jóga a východní filozofie. POL 68 člen KAN, 89 člen KNI. Vždy bezpartijní. D 43 publikací v odborných čas., např. On the compact non-nuclear operator problem, (90), Tensor powers of operators and nuclearity (86) aj. Doslov ke knize M. Tomášové: Za čas a prostor (nakl. Duha 91). B např. Matemat. encyklopedie, Moskva 85, dil 5, heslo - jademoje prostranstvo. Monografie - J. Diestl: Geometry of Banach spaces. Lecture notes in Math. 485. PA MŮ AV ČR, Žitná 25, l 15 67 Praha l .

KADLEC Petr - televizní pracovník, režisér, 24. 5. 1931 Praha,

ženatý, m. Soňa, roz. Peřinová, 2 synové.

NYNÍ ředitel programu film. Ateliérů Zlín, a. s., člen předsednictva Masarykova demokratického hnutí. ST AMU. filmová a telev. fak., obor režie a dokument. tvorba, Praha 1963. VÁŽÍ SI ze zahraničí Felliniho, Bergmana, z domácích Jakubiska, Menzela, Chytilové, Špáty, Vihanové. ZÁJMY dějiny a architektura Prahy, pragensie, archeologie. P v 50. letech laborant ve Fyzikál. ůstavu ČSAV (observatoř na Lomnickém štítě), 63-70 redaktor a režisér publicis. redakce ČST Praha, 70-72 svob. povolání, 72-90 VŮ vodohosp. a Ůstř. doprav. institut, v r. 90 rehabilitován, 1-2/90 šéfredaktor vdělávacích pořadů ČST, 3/90-I /93 šéf mezinár. programu OK3 ČST, člen umělecké rady AMU. POL nebyl nikdy členem žádné polit. strany, v r. 68 spolupráce s KAN. V 69 cena Čs. televize AFO, Výroční cena FITES aj. D dokument. tel. pořady s historickým nebo uměleckým zaměřením: 4dílné Mnichovské kapitoly, Den zrození, 15. březen po 30 letech, Beethoven v Praze, pořady zaměřené k lékařství a přír. vědám, dokumenty s legionářskou tematikou. PA AZ, a. s., Jindřišská 34, l 12 06 Praha l, tel. 02/236 69 77.

KVAPILÍKOVÁ Květa, roz. Volšíková, doc. MUDr. CSc.- oční lékařka, 22. 9. 1928 Brno,

vdaná (1950). m. Ing. Zdeněk Kvapilík. 2 synové.

NYNÍ přednostka I. oční kliniky Masarykovy univ. v Brně. ST LF MU Brno 53. KRÉDO Učení o neprotivení se zlu je mravně nesprávné. Správné je protiviti se zlému vždy, všude a neúnavně. T. G. Masaryk. ZÁJMY v mládí krasobruslení, lehká atletika, 70-90 studium jazyků, zahrada, šití, pletení, nyní zájem o politické dění s aktivní činností v oblasti zdravotnictví a školství. P 5 4-71 oč. klinika Brno - nemocnice u sv. Anny - lékařka, odbor. asist. 71 rozváz. prac. poměru pro ztrátu důvěry narušením soc. spol. řádu za otevř. podporu prof. Vanýska, přednosty oč. kliniky a signatáře 2 000 slov, pro vyslov. nesouhl. s tehd. čistkami a okupací. 3 roky veden prac.-práv. spor, od 71 mohla prac. pouze jako obv. nebo záv. lékařka v Měst. ústavu nár. zdraví v Brně, do r. 87 jí bylo 12x změněno pracoviště. 88-90, po odch. do důch., zaměstn. v OŮNZ Břeclav, 90 - návrat na oč. kliniku MU, po konkurs. říz. přednostka oč. kliniky, habilitována docentkou. POL od r. 88 se zúčast. disident. hnutí, podpis Charty 77 aj. Lektorka OF po 17. listopadu 89, členka měst. sněmu OF, etické a rehabil. komise na LF, čl. KAN, čl. přípr. výboru pravicově orient. ODS. Členka Antikomunistické aliance, členka předsednictva Charty 77 (1993), čl. rady Svazu českých Iékařů, čl. výboru Svazu školských pracovníků postižených z politických a náboženských důvodů. D 61-70 kromě chirurg. a pedag. činnosti 27 odbor. publ. - témata z probl. oční chirurgie, zel. zákalu a šilhání, skripta pro mediky, organiz. sekret. 3 symp. s mez. účastí, 70 zbavena možnosti publikovat, věd. pracovat a vykonávat shora uv. činnosti. Od 90 pořádání 2 sympozií s mezinár. účastí, příprava a r. 93 zahájení bakalářského studia optometrie na LF MU, aktivní účast na mezinár. kongresu o výuce optometrie v Hong Kongu. SA Rotalova 47, 614 00 Brno. PA l. oční klinika FN u sv. Anny, Pekařská 53, 602 00 Brno.

LANDISCH Eduard, prof. - kameraman, vysokoškolský pedagog, 9. 2. 1927 Praha,

ženatý (1976), m. Eva, roz. Fraňková, 1 dcera. NYNÍ hlavní kameraman ČT Praha, pedagog kat. filmové a televizní kamery FAMU Praha. ST film. fakulta AMU, obor film. fotografie a technika, Praha 53. VÁŽÍ SI prof. K. Plicky. ZÁJMY hudba - hra na klavír. P 45 totálně nasazen v Říši. 47-48 pianista, člen divadla Satiry Malá Strana, první kameraman ČST (53 spoluzakladatel), živé vysílání, později spolupr. režijní na některých TV inscenacích, hlavní profese - kameraman redakce dramatických pořadú, prof. FAMU Praha. Ž 68 stud. pobyt TV Kolín n. R., spolupr. s TV Západní Berlín. POL od 48 bezpartijní, 68 člen KANu, člen UV FITES. D stovky živě vysíIaných inscenací, později natáčených na záznam, podíl při zavádění barevného vysílání. B Dramatická televizní tvorba, Televizní postupy z hlediska hlavního kameramana (SPN, Praha 88).

LÁNSKÝ Egon T., Fil. Kand. - novinář, publicista, politolog, 23. 7. 1934 Trenčín,

rozvedený. NYNÍ nezávislý publicista, konzultant. politický analytik. ST maturita Trenčín 53, poté postupně vyloučen ze tři VŠ; Karlova universita Lund (Švédsko) 81. polit. vědy, dějiny filozofie, vědy a dějiny literatury a poetiky: VŠ novinářská, Stockholm. VÁŽÍ SI Erasma Rotterdamského. Barucha Spinozy. ZÁJMY literatura. umění, sport, ale především lidé. Ž jako dítě za války vězněn (Osvětim. Terezín), rodina po r. 48 perzekvována. Opakovaně vylučován zestudia, prac. na huti Koněv SONP Kladno, později Dental Praha, 67-68 Ekonomický ústav ČSAV. 68 spoluzakl. KAN, v září 68 emigrace. P emigrant usídlený ve Švédsku - rozvažeč tisku, noční ošetřovatel na psych. klinice a v nemocnicích, tisk. tajemník Výhoru solidarity s Izraelem v sev. zeiních. představiiel izraelských odborů HISTADRUT tamtéž. nezáv. novinář, publ. a red. několika novin a časopisů, šéfred. a vydav. několika dalších. Spoluzakl. Výboru solidarity s východni Evropou. 81-84 red. čs. redakce BBC v Londýně. poté rozhl. stanice Svob. Evropa v Mnichově. 91 se na výzvu V. Havla a J. Dienstbiera vrací do Čsl.; mluvčí FMZV. 92 velvyslanec. stálý zástupce ČSFR při Radě Evropy ve Štrasburku. se zánikem federace odcházi ze st. služby aod r. 93 je nezávislým publicistou, konzultantem a polit. analytikem. 92 spoluzakladatel společenství DEMOKRATE - 92, Za společný stát. POL do r. 92 nevolil jinou stranu než švédskou konzervativní. přesto v Československu považov8n za rev. levičáka. D Prague Spring 68, 69; Reporting on foreign politics in Swedish provincial press, 78; The left wing political terrorism in Italy, 81. Eseje: Iran: A history of revolutions, 78; Trades Unions in Eastern Europe, 78; UNESCO and the Control of Mass- communication, 78. Překlady ap.: MARS VAR EN NAKEN GUD (z něm. do švédštiny) - satirické texty G. Lauba, Stockholm 80; JUDGE IN A COMMUNIST STATE (z angl. do švédštiny), povídky O. Ulče, Stockholm 80: satirické programy BBCRadio (autor a řed.), Londýn 81-84; Audience, hra V. Havla (z češtiny do ruštiny, spoluprac. pro BBC-Radio, 84. SA V Hůrkách 2 143, 155 00 Praha 5-Stodůlky. tel. 02/561 38 37. PA Malá Štěpánská 9, c/o GIFAB, 120 00 Praha 2. tel. 02/29 38 58, 29 12 90.

LEŠANOVSKÝ Karel, Ing. - ekonom (nepovedený), 26. l. 1929 Pacov,

ženatý (1955), m. Vlasta, roz. Nováková. NYNÍ důchodce. Aktivita v polit. životě, publ., práce v Junáku, zejm. v historické komisi ÚR Junáka. ST ČVUT, fak. věd hospodářských, Praha 52. VÁŽÍ SI Josefa Čapka, JUDr. J. Macka, Michala de Montaigne, své ženy a současníků, kteří nezapomínají na staré úctyhodné ,,Za práci pro vlast se neplatí". ZÁJMY pomoc mladé generaci a přátelstvi s dobrými lidmi. Etika, historie, politika, skauting, genealogie. P 52 Hukostav Košice, Turč. strojárne Martin, Koh-i-noor Děčín (68-69 předs. Rady pracujicích), IPS Ústí n. L. Za celý akt. život mohl jen 5 roků pracovat podle získané kvalifikace. Ž od mládí neshody s total. režimem, stálé sledování StB, marná hledáni zaměst. po výpovědích, soudní spory s režimem. Po zruš. prac. poměru podle zák. opatření č. 99/1969 Sb., až do důchodu stav. dělník, asfaltér. POL zákl. orientace: sebe i druhé odvracet od sklonu ,,po nás potopa". ČsVTS, ČKVŘ. Zakl. KAN v Děčíně 68, po okupaci a zákazu KAN člen a předs. OV ČSS (68-69), vyloučen. 70-89 šiření cizích i vlastních samizdatů, přednášky, příprava obnovy skautingu. Od r. 89 v OF Děčín. Založil a vedl Klub demokratického vzdělávání. Nyní bez stranické příslušnosti. Člen Junáka a České genealogické společnosti. V pamětní medaile k 50. výr. republiky. D předn., publ. a samizdatová činnost: Jak čs. soudy a prokuratura nedodržují tiskový z8kon, 7 I : Z odkazu T. G. Masaryka mladým generacím, 82; Ůvahy nad Zelenou knihou Muámmara A1-Kaddáfího, 84; Kdo to byl Koniáš a naši Koniášové 20. století, 89; Trojí násilné potlačení a obnova skautského hnutí v Československu, 90; Čistší stůl novým skautským generacím, 91; Jaspersova otázka viny a její význam pro českou současnost. 92: Historie skautingu v Děčíně, 93. KRÉDO Ni zisk. ni slávu! SA Teplická 55, 405 02 Děčín IV, tel. 0412/269 21.

LIBERSKÝ Jiří, Ing. arch. - architekt, 24. I 2. 1923 Praha,

ženatý (1971), m. Anna, roz. Křenková, 1 nevlastní dcera.

NYNÍ důchodce, člen urbanistické a stavební komise pro Prahu 8. VÁŽÍ SI svých učitelů - architektů Ing. arch. G. Paula, Bareše. ZÁJMY kreslení. P 50-72 projekt. ústavy: Stavoprojekt, KPČ Praha jako ved. projektant měst Mělníka a Poděhrad (72 projekt. těchto měst odňato); 89 - důchod. Ž 42-43 totální nasazení v Německu (Düsseldorf, protiletecká policie): od 57 prac. zájezdy do zahr. (NDR, Polsko, Francie, Rak., Angl., Jugosl. aj, ). POL od 68 člen KAN. V krajská cena za vynikající umělec. dílo (projekt sídl. Mělník), 69 čestná cena města Poděbrad, 85 cena za vynikající prúmyslový design; jedna I., čtyři 11. a jedna 111. cena z architektonických soutěží. D autor řady projektů, od r. 50 účast na 22 architektonických soutěžích. B Architektura 66, 67, 74, 81, 82, 90. Čs. architekt 80, 81 Deutsche Architektur 67. SA Březinova 9, 186 00 Praha 8, tel. 232 26 48.

LINEK Václav, doc. Ing., CSc. - vysokoškolský učitel, 18. 7. 1940 Vlašim.

ženatý (1976), m. Jarmila, roz. Techlová, l dcera.

NYNÍ vysoskoškolský učitel VŠCHT Praha. sT VŠCHT, kat. paliv a vody, Praha 62. VAŽÍ SI prof. P. V. Danckwertse, Cambridge Univ. ZÁJMY sporty - horolezectví, gymnastika, fotbal. P 68 podepsání zaklád. listiny KAN, a proto žádné význ. zaměstnání ani prac. funkci nevykonával. Až 90 - habilitace (docent). Ž žádné zahr. pobyty. 70-73 člen ligového družstva gymnastů. POL členství v KAN. D asi 120 pův. věd. sdělení, publik. většinou v Anglii a USA, v oboru kinetiky absorpce v plněných absorpčních kolonách a probublávaných, mechanicky míchaných fermentorech. Spoluaut. patentu na výrobu hydrofilních umělohmotných výplní absorpčních kolon. Licence na jejich výrobu byla prodána do SRN a dosud se podle ní vyrábi. Spoluaut. knihy Measurement ofoxygen by Membrane Covered Probes, vyd. v Anglii v 88. B Who Is Who in the World (80-81). SA Novoborská 616, 190 00 Praha 9. PA VŠCHT, ŮCHI, Technická 5, 166 28 Praha 6.

MACHAČ Jiří, Ing. - verejný činitel, 1 . 4. 1949 Praha,

ženatý (1982), m. Jitka, roz. Krugová, l syn, 1 dcera.

NYNÍ pověř. ředitel DP hl. m. Prahy, O. Z. Autobusy (od 94). ZÁJMY doprava, organizace a řízení, politika. KRÉDO ,,Nebát se a nekrást." (T. G. M.) P 68-89 řidič autobusu, ved. záv. dopravy ve 3 podnicích. 90 ved. odboru dopravy ČSAD KNV, 91 - ředitel DP DZ Kačerov. POL bezpartijní, 90 KAN, předseda odb. komise, 91 předseda rozhodčí komise. 92 místopředseda KAN. SA Želivec 175, 251 68 Štiřín, tel. 02/99 22 25. PA DP-DZ Kačerov, Ke garážím 2, 141 33 Praha 4, tel. 02ú76 26 42, fax 02/76 35 43.

MUNZAR Jan, RNDr., CSc. - meteorolog a klimatolog, 6. 4. 1941 Praha,

ženatý (1968), m. Mgr. Bohumila Munzarová, roz. Rychnovská, l dcera.

NYNÍ samostatný vědecký pracovník Ůstavu geoniky AV ČR Brno, publicista, člen Obce spisovatelů. ST MFF UK, obor fyzika - meteorologie, Praha 63, UJEP, obor fyzická geografie, Brno 77. ZÁJMY dějiny přír. věd a techniky, popularizace oboru. P 63-69 Ůstav fyziky atmosféry ČSAV Praha, 69-93 Geograf. ústav ČSAV Brno, 93 Ústav geoniky AV ČR Brno. POL bezpartijní, sympatizující s KAN, KDU, ODA a ODS. V 85 cena Českého liter. fondu, 89 čestné uznání Mladé fronty. D autor nebo spoluautor knižních publikací Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa (Praha 85, 2. vyd. Praha 86), Malý průvodce meteorologií (Praha 89), Meteorologie skoro detektivní (Praha 91), Meteorologický slovník výkladový a terminologický (Praha 93), z ostatních např. Větrné poměry Mostecké pánve ve vztahu ke znečištění ovzduší (Studia geographica 14/70), Antropogenní vlivy na počasí a podnebí Ostravska a Mostecka (GGŮ ČSAV Brno 77) atd. PA Ůstav geoniky AV ČR, pob. Brno, Drobného 28, P. O. Box 29, 613 00 Brno, tel. 05/57 31 08, 57 60 76, 57 71 23, fax 57 80 3 I.

NEDOMA Jiří, Ing., CSc. - fyzik, geofyzik, aplik.matematik, biomechanik, 1l.3.1934 Praha,

rozv., l.m. Bronislava Chromčáková-Kantorová (63-64), 2. m. Anna Vávrová-Vodseďálková (84-88), 1 dcera.

NYNÍ vědecký pracovník. ST VŠ dopravní 59, Matematicko-fyzikální fakulta UK, mimořádný způsob studia - teoretická fyzika 61. VAŽÍ SI J. Husa, J. A. Komenského, A. Schweitzera, R. Thákura, T. G. Masaryka, A. Einsteina. ZÁJMY věda, hudba, výtvarné umění. P 61-63 Fyzikální ústav SAV, laboratoř kosmického záření, Lomnický štít, Vys. Tatry; 63--69 Ůstav teorie informace a automatizace ČSAV a Ůstav výpoč. tech. ČSAV a ČVUT, Praha; 69-82 Geofyzikální ústav ČSAV Praha, od r. 82 Ůstav informatiky a výpočetní techniky AV ČR. Ž od r. I 968 se angažoval za zrušení trestu smrti. 69-84 organizátor výstav a koncertů vážné hudby při konferencích - koníček objevovat talenty mladých umělců; od r. 90 snaha o vyšetření společných hrobů na ĎábIickém, Motolském a Strašnickém hřbitově. 90-91 člen ŮR KAN, od r. 90 a dosud předseda energetické sekce KAN. Člen organizačního výboru konference o zločinech komunismu. Jako vděk za možnost opět chodit po ortop. operacích pracuje v biomechanice při matematické simulaci funkce lidských kloubů a jejich náhrad. Politicky diskriminován, 90 rehabilitován, 91 obhajoba kandidátské disertační práce z r. 84, zařazen do Expert Database System jako čs. expert. Od 71 recenzent Mathematical Review, 72 člen American Mathematical Society. V 76 Pamětní medaile KAPG za vedení mezinárodního výzkumu (70-80 koordinace mezinárorního výzkumného úkolu Matematické metody v geofyzice). - Za práci ,,On the Signorini problem with friction in linear thermoelaaticity: the quasi-coupled 2D-case... Apl. mat. 32 (1987) udělena prémie Českého literárního fondu za rok 88. D účast na desítkách mezinárodních konferencí v zahraničí; přednášky a semináře. Rozsáhlá publikační činnost v domácích i zahraničních časopisech a na domácích a mezinárodních konferencích - publikováno přes 140 odborných článků a příspěvků. Autor 4 patentů. KRÉDO: Pravda vítězí. SA Frýdlantská 1313/ I 7, 182 00 Praha 8-Kobylisy, tel. 859 28 76. PA Ůstav informatiky a výpoč. techniky AV ČR. Pod vodárenskou věží 2,

I 82 07 Praha 8-Libeň, tel. 66 05 32 80.

NOVÁK Pavel, Ing. - ekonom, 26. 2. 1943 Olomouc,

ženatý ( I 970), m. Danuše, roz. Pojerová, 1 syn, 1 dcera.

NYNÍ 1 . místopředseda ČSSD. ST VŠE, fakulta průmyslu, Praha VÁŽÍ SI J. F. Kennedyho, J. K. Keynese. ZÁJMY tramping, numismatika, Iiteratura. P po srpnu 68 ztráta zaměstn. (ekonom podnik. řed. Drogerie Jihlava), do 90 dělník, poté ekonom a obch. náměstek s. p. Ajax Jihlava. Ž po ukončení studií a zákl. voj. služby v r. 68 spoluzakl. KAN v Jihlavě, v důsl. toho ztráta zam. v r. 69. POL spolupr. s Chartou 77, rozšiř. dokumentú. 78 zatčen, obviněn z podvrac. republiky, odsouzen na I 3 měs. nepodmíněně. Po odpyk. trestu dále spol. s Chartou 77 - zejm. brněnský M-klub, Klub nezávislých socialistů. Signatář manifestu HOS v r. 88, spoluzakl. OF v Jihlavě, souč. člen ČSSD. Od XXIV. obnov. sjezdu člen ŮVV ČSSD, ve volbách 92 zvolen do SN FS ČSFR. D politologické překlady inedit. literatury, např. R. Scruton: Co je levice?, A. Perlmutter: Moderní autoritarismus. PA Hybernská 7, 1 10 00 Praha l, tel. 236 35 96.

PETRUŽELKA Jiří, doc. Ing., CSc. - vědecký praeovník, 1l . 8. 1942 Olešnice na Moravě,

ženatý (1971), m. Dimitra, roz. Dzima, l syn a 1 dcera.

NYNÍ docent na kat. mechanické technologie fak. strojní, VŠ báňská Ostrava. ST VUT Brno, strojírenská technologie 65. ZÁJMY historie všeobecně, spec. starověké Řecko. P 67-68 Chepos Hradec Králové, 69-71 VŠB Ostrava, odb. asistent, 71-90 Výzk. ústav hutnictví železa, výzk., věd. pracovník, 90 - VŠB Ostrava, docent. Ž 71 nucen opustit VŠB. POL 68 KAN, bezpartijní, orient. konzervat. D přes 50 publ. v odb. časopisech, na konferencích, přes 50 výzk. prací zejm. v oblasti výroby trubek tvářením za studena, aut. a spoluaut. 25 patentů. autor. osvědčení. SA M. Majerové 1912, 738 02 Frýdek-Místek, tel. 0658/329 18. PA VŠB, kat. mech. technologie, tř. 17. Iistopadu, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 069/424/3207.

PIŇOS Alois, prof. Mgr. Ing. - hudební skladatel, 2. 10. 1925 Vyškov,

ženatý, 1. m. RNDr. PhMr. Eva Piňosová, roz. Čepeláková, 2. m. (od I 972) PhDr. Ludmila Piňosová, roz. Simandlová, 3 synové, 2 dcery.

NYNÍ profesor kompozice JAMU, ved. kat. kompozice a dirigov. JAMU, předs. tvůrčího centra Brno, Asociace hud. umělců a vědcú, (AHUV), člen Rady AHUV, člen stálé poroty pro váž. hudbu Českého hud. fondu, spoluzakl. a člen tvůrčí skup. Camerata B rno, Spol, pro elektroakust. hudbu AHUV, Spol. pro novou hudbu - centrum Bmo při České hud. spol., člen ved. Sdruž. Q a člen skup. Ateliér 90 Praha atd. ST VŠ lesnická, Brno 49, JAMU, obor skladby, Brno 53. VÁŽÍ SI Ch. E. Ivese, E. Varése, skladat. 2. vídeňské školy, O. Messiaena, W. Lutoslawského, G. Ligetiho, L. Janáčka, M. Kabeláče, J. Berga a M. Ištvana. ZÁJMY umění, cestování, turistika, příroda, účastní se ekolog. akcí. P 53- pedagogicky působí na JAMU. 84 - docentem Mezin. kursů pro Novou hudbu, Darmstadt, 83 - trvalá spolupráce se Západoněm. rozhlasem. Kolín n. R., 87 - s Vys. hud. školou Graz atd. POL bezpartij., 68 KAN při SČS, 89 mluvčí OF při SČSKU Brno. Zákl. pol. a Iidské orientace - křesť. humanismus, tolerance, svobodymilovnost, akcentace Iásky, zvídavost. V cena L. Janáčka B rno 69, cena města Piešt'an, zlatá medaile KNV Brno 90, ceny ve skladat. soutěžích, v jihlav. sout. vokál. tvorby, rozhl. soutěžích atd. D rozsáhlé skladat. dílo - např. Koncert pro orchestr a magnetofonový pás 64, Komor. koncert pro smyčce 67, Symfonie Apollo XI 69, komorní skladby - např. Konflikty. Hudba pro housle, basklarinet, klavír a bicí 64, z vokál. skladeb např. Dicta antiquorum pro bas sólo 66, z elektroakust. skl. Hudba pro dva 7 I , z jevišt. a audioviz. skladeb - např. Vyvolavači. Pódiová produkce pro herce, zpěv. a komor. orch. na text J. Berga 70. Z týmových skladeb - kompozič. tým A. Piňos, A. Parsch, R. Růžička, M. Štědroň: Divertissement pro harfu, klavír a komor. orch. 69 aj. Dále spisy a články (hudebně - teoret. dílo), např. Vyvážené intervalové řady. Studie. Sborník Nové cesty hudby, Supraphon 70, Tónové skupiny. Studie, Supraphon 71 aj. B desítky odkazů v čas. Hud. rozhledy, Opus musicum aj.

PÍSECKÝ Miloslav, Ing., CSc. - veřejný činitel, l 2. 12. 1936 Praha,

ženatý, m. Ing. arch. Jarmila Jílková-Písecká, 2 dcery.

NYNÍ ředitel Inženýrské a konzultační organizace pro stavebnictví, člen Předsednictva a předseda hosp. komise ústř. rady KAN. ST fak. arch. a poz. stav. 60, fak. stav. - ekonomie 65. ZÁJMY chalupa, podnikání, čtení anglických knih. P 61-65 statik v projekci, 65-74 techn. rozvoj, 7 4-90 ved. výzkumu a vývoje v Průmstavu Praha, 90 - ředitel IKOS. Ž 69-70 prac. pobyt v Holandsku, 82-84 ved, výstavby byt.jednotek v Lybii. POL vždy bezpartijní. V r. 68 podepsal přihlášku do KAN za pobytu v Holandsku. Činnost v KAN obnovil na jaře r. 90.

PLICHTA Dalibor, Ing. - politolog, 20. 12. 1920 České Budějovice,

ženatý, I. m. (1950-60) Marie Winternitzová, 2. m. (1984) Jana Seifertová, l syn. NYNÍ první ředitel Masarykovy dělnic. akademie Praha (od 91). ST polit. fak. VŠ polit. a sociální, Praha 49. VÁŽÍ SI lidí, kteří se nikdy nemohli věnovat svému povolání a poslání, a přesto mu zůstali věrni. ZÁJMY poezie, sochařství. P 45-48 parlam. zpravodaj soc. dem. demku Čin, 46-48 taj. ústav. výboru Ůstavodár. národ. shrom., 50-68 red. nakl. Odeon, 67-68 člen meziobor. týmu Rozvoj polit. systému v social. společnosti (tzv. Mlynářův tým) při Ůstavu státu a práva ČSAV, 69-71 Ůstav státu a práva ČSAV, 69-73 přednášky na Univ. 17. Iistopadu. 71-89 svob. povolání - sochař, překlady pod cizím jménem. 89 rehabil. v Ůstavu státu a práva ČSAV. POL 45 člen ČSSD, 68 zakl. člen Českosl. politolog. společnosti, 68 člen hlav. výboru KAN, 87 zakl. člen Masaryk. společnosti. 90 člen výboru Čs. spol. pro polit. vědy při ČSAV. D např. La Peintre Jan Zrzavý, Artia 58 (také v něm., angl.), Mary Durasová, 61, Improvizace (div. hra), 63, Mezihra (div. hra), 64, Technika práce Kongresu Spojených států - Právník 65, Hledání souřadnic - řízení společnosti a většinový princip, 69 - vytištěný náklad zničen. Vyvěrání - básně, samizdat 89 aj, Hlavní autor Zásad sociálně demokratické politiky, přijatých 1993 sjezdem ČSSD. B E. Frynta - program předst. Mezihry v Redutě. Y. Blumenfeld: Seesaw. Cultural Life in Eastem Europe, N. York, 68. Slov. českých spisov. Sixty-Eight Publishers, Toronto 82. SA Ke Klimentce 12, 150 00 Praha 5-Smíchov, tel. 52 52 06.

RYNT Pavel, Mgr. - učitel, 18. 4. 1943 Kralupy n. Vlt.,

ženatý (1962), m. Olga, roz. Jamrichová, 2 synové.

NYNÍ starosta města Kralupy n. Vlt. ST Ped. institut Brandýs n. L. 1964, PF UK Praha 71. KREDO Nikdy se nesmířit s projevy negativních Iidských vlastností, netolerovat hloupost, závist a lenost. ZÁJMY hudba, příroda, rekr. sport. P 65-69 ZŠ Mělník Pšovka, 69-90 ZŠ Kralupy n. Vlt. 90 - starOSta města Kralupy n. Vlt. POL nestraník, od 90 člen KAN. Inklin. k programu Občanské dem. strany V. Klause. SA U cukrovaru 1075,, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel. 0205/220 84. PA MŮ, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel. 0205/515, př. linka 0205/223 59.

SKARLANT Petr - básník, prozaik, dramatik, 22. 2. 1939 České Budějovice,

ženatý (1971), m. PhDr. Jana Skarlantová, roz. Petersová, 1 dcera.

NYNÍ svob. povolání, člen Penklubu, Obce spisovatelú, Syndikátu novinářů. ST mimoř. student FF UK čeština-estetika, Praha 69. KRÉDO V poezii jsou nejfantastičtější fakta. ZÁJMY č. malířství a grafika, města, zejm. Praha a Paříž. P Iaborant, tovární chemik, skladník, knihovník Měst. knihovny v Praze. Od 69 svob. povolání, s výjimkou let 70-74 a 88-90, kdy byl zaměstnán jako redaktor poezie, naposledy v nakl. Čs. spisovatel. z narozen v rodině továmíka, z dúvodú původu ve všem samoukem; starší bratr, od r. 48 v emigraci, jako podnikatel v Londýně v 60. a 70. letech finančně podporoval čes. exilový tisk. POL 68 zakl. člen KAN, jinak vždy bezpartijní až do vzniku ODS. V 89 stipendista fr. vlády na Sorboně. D 12 básn. sbírek, 4 romány, 5 her, 5 jednoaktovek, l esej, překlady básní z franc. Poezie: 69 Vyřezávaný osel, 72 Hebká kúže, 73 Paříž, Paříž!, 73 Kdo jde po dně budoucího jezera, 77 Ůsta spojená pro štěstí, 81 Mimoúrovňové křižovatky, 84 Prúvodkyně cizincú, 86 Nepřetržitá něha, 87 Mosty a náměstí. rondely a pantoumy o Praze, 89 Vrať mi ráj, 89 Divadlo milenců, 93 Mezinárodní expres Potěmkin. Básnické výbory: 81 Milostín. 86 Praha zamilovaných, 86 Sto a jeden sonet o lásce, 87 ŘemeSlo žít. Romány: 77 Věk slasti, 85 Věk náruživosti, 85 Jízda přerušena, 93 Věk prodejnosti. Div. hry: 82 Infarkt mého milence, 87 Žena Mont Blanc aj. Esej: 88 Post scriptum aneb spisovatelem snadNo a rychle (vyřazeNy portréty Z. Němečka. A. Brouska, I. Wernische). Překlady fr. poezie - Apollinaire, Prévert, Cocteau. B J. Lukeš: Prozaická skutečnost (82), Antologie české poezie XX. století (85), A. Měšťan: Česká literatura (85 Toronto), Verecký - doslovy k Hebké kůži a Řemeslu žít (87, 88), Čs. spis. 20. stol., Malá galerie autorů ČS, J. Zábrana: Celý život aj. SA Podolská 8, 147 00 Praha 4.

SOUČEK Andrej, doc. MUDr., CSc. - lékař-mikrobiolog, 9. 8. 1933 Praha,

ženatý (1961), m. MUDr. Anna Součková, roz. Jedličková, 1 syn, 1 dcera.

NYNÍ docent mikrobiologie na 1. lékař. fak. UK, člen věd. rady fakulty. ST fak. všeob. lékařství UK 58. VÁŽÍ SI prof. MUDr. F. Patočky, DrSc. ZÁJMY sport - tenis. P 58-59 sekundár. lékař v mikrobiolog. diagnostických laboratořích FN Praha 2, 60-90 odb. asist. v Ústavu pro Iékařskou mikrobiologii FVL UK Praha. Ž v r. 69 zastaveno habilitač. řízení (obnoveno až 89 v rámci rehabil.). POL vždy bezpartijní, pro svou práci v r. 68 a přihlášení se ke KAN pronásledován, 89 člen OF a jeho mluvčí na fakultě. Nyní bezpartijni, sympatizuje s hnutími, která prosazují práva jednotlivce a radikální ekon. reformu. V 61 člen kol.. který získal Cenu věd. rady min. zdravotnictví za objev nové infekce vyvolané Corynebacterium pyogenes var. hominis. 73 vedoucí kol., který ziskal Cenu ministra zdravotnictví za objev toxické D sfingomyelinázy. D 71 publ. objev nového enzymu D sfingomyelinázy, kt. štěpí sfingomyelin na N-acylsfingosylfosfát a cholin, objev potvrzen svět. labor. a dodatečně tento enzym americkými autory prokázán i v jedu pavouka Loxosceles reclusa. Předmětem věd. práce studium toxických bakteriálních proteinů, taxonomie korynebakterií, nyni studuje toxiny Clostridium difficile a původce chronických gastritid Helicobacter pylori. Z hl. publikací např. spoluaut. Observation on the biological properties of atypical haemolytic coranebacteria isolated frotn man as compared with Corynebacterium haemolyticum, Cor. pyogenes bovis and Cor. ovis. J. Hygiene, Epiderniol. Microbiol. Immunol. 6, 13, 1962 aj. PA Ůstav pro lékařskou mikrobiologii a imunologii, Studničkova 7. 120 00 Praha 2, tel. 20 49 41.

SOUKENÍK Karel, Ing. - výzkumný pracovník, 28. 1 . 1935 Bagdád, lrák,

ženatý, 2 synové.

NYNÍ výzkumný pracovník v oboru říční dopravy. ST VŠ vodní dopravy, lodní stroje a mechanismy, Leningrad 1959. ZÁ.IMY kutilství, fotografování, zahrádka. P 59--67 konstruktér, projektant Hradec Králové, 67-76 konstruktér, projektant VÚ ČKD, 76 výzk. pracovník Výzk. ústavu dopravního v oboru vodní dopravy ve vazbě na strojní vybavení plavidel, energetickou problematiku pohonů plavidel a vliv plavidel na okolí, 93 pracovník Centra dopravního výzkumu v Brně. Ž 54-59 studium v Leningradě, praxe na lodích v SSSR. Po návratu do republiky diskreditace ze strany KSČ pro otevřené vyjadřování se o SSSR. 90 rehabilitován rehabil. komisí závodu ČKD Hradec Králové. POL v mládí inklinace k levici, po studiu v SSSR odklon k pravici. 68 člen KAN. Od r. 90 práce v přípravném výboru KAN, na .sjezdu v r. 90 zvolen do UR KAN, do 91 místopředseda UR KAN Praha, 92 vystoupil z KAN. Od 93 člen ODS. PA CDV. Sokolovská 27, 186 00 Praha 8.

ŠÍMA Daniel - technik, 8. 12. 1956 Bruntál,

ženatý (1981). m. Jana. roz. Zemanová, 1 dcera.

NYNÍ ředitel Městské policie Brno. ST gymnázium Brno 1976, 5 semestrů VUT FSI Brno. ZÁJMY automobilový sport, Iyžování, politika. P 79-90 sam. technik VS Tesla Brno, lektor KS Praha, 90-91 ved. podnikové kontroly Tesla Brno, 91 zást. ved. odboru Městské policie Úřadu města Brna. Ž 70 Francie u strýce akad. malíře Jos. Šímy. POL vždy bezpartijní. 89 organizace OF na pracovišti v Tesle Brno, 90 člen sněmu OF Brno a Rady OF. Zakládající člen Klubu nestraníků při OF. později předseda MK KAN Brno. Od 1 1/90 statutární zást. OF Brno. Od října 90 místopředseda ŮR KAN. SA nám. Konečného 6. 602 00 Brno, tel. 75 15 53. PA Úřad města Brna, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno.

ŠUBRT Vlastimil, lng. - ekonom, spisovatel, 14. 2. 1934 Hořice.

ženatý ( 1955), m. Radmila, roz. Kovářová, l syn, l dcera.

NYNÍ přednosta Okresního úřadu Trutnov. ST VŠE, děj. nár. hosp., Praha 59. VÁŽÍ SI jako spisovatele. politika i občana Václava Havla. ZÁJMY dříve a snad opět v důchodu sport, Iiteratura, historie, filatelie. P 49-53 VHŠ (OA) Hořice v P., 53-54 vychovatel, 59-70 pracovník ONV. 70-76 pom. dělník. 76-89 adm. pracovník, účetní, investor EVČ, 90 náměstek pro invest. výst. k. p. EVČ, předseda ONV, od 25. l l. 90 přednosta OÚ Trutnov. Ž 70 propuštěn ze zam. pro ztrátu důvěry (21.8. 68 protest proti okupaci, požadavek stažení div. hry Hrdinům slzy nesluší z repertoáru pěti sověts. prof. divadel), ve Svazu čs. spisovatelů zbaven členství. POL 68 KAN, poté bezpartijní. 90 kooptován za OF za poslance ONV, zvolen předsedou. V 90 nositel Zlatého odznaku za zásluhy o rozvoj tělesné výchovy a sportu - trenér LH 2. tř. D 63 novela Nedůvěra, 64 - div. hra Hrdinům slzy nesluší (SSSR, SRN, NDR, Polsko, Bulharsko), 65 div. hra Šejkův jed (SRN), 68 Zásnuby, 69 div. hra Vražda z neschopnosti (Polsko - v TV i rozhl.), 88 triptych detekt. novel - Zlé lásky, 90 romány Maratón Svědomí a Dáma k dobru.

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 92 hostů a žádný člen