• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 12.1.2019

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

4. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 12.1.2019
 

 

Ústřední rada KAN

 1. projednala strategii, s jakou se KAN zúčastní voleb do Evropského parlamentu;

 2. vyzývá všechny členy KAN, aby se aktivně podíleli na volební kampani a pokud možno přijali vlastní kandidaturu do EP na samostatné kandidátní listině KAN;

 3. vzala na vědomí informaci M. Matějky o prováděném účetnictví KAN za rok 2018;

 4. prodiskutovala návrh dopisu B. Hamáčka a M. Tausche řediteli NÚKIB Ing. Dušanu Navrátilovi a doporučila autorům dopisu poslat tento dopis jako dopis fyzické osoby - členů KAN;

 5. prodiskutovala návrh prohlášení M. Tausche ohledně odcizení citlivých údajů v Německu a upozornění na bezpečnostní hrozby a doporučila autorům dopisu poslat tento dopis jako dopis fyzické osoby - člena KAN;

 6. prodiskutovala návrh dopisu předsedy ÚR KAN, jímž J. Domlátil vysvětluje europoslanci Zdechovskému zdrženlivý postoj KAN ke společné (v rámci Evropské koalice pro Prahu) podpoře kandidátní listiny resp. kandidátů KDU- ČSL na poslanecká místa v Evropském parlamentu. Dopis doporučila odeslat elektronicky v navrženém znění – viz. Příloha č. 1;

 7. schválila stanovisko ÚR ohledně ovlivňování rozhodnutí a rozsudků nezávislých soudů ze strany vedoucího Kanceláře prezidenta republiky V. Mynáře – viz. Příloha č. 2;

 8. odsoudila nepatřičné soukromé aktivity prezidenta M. Zemana a osob v jeho okolí na Pražském hradě, kterými jsou ohrožovány politické, bezpečnostní a hospodářské zájmy demokratické České republiky;

 9. vyslechla informaci M. Mišky o jeho zkušenostech s řízením obce Pchery z pozice starosty;

 10. stanovila zásadu v souladu se stanovami KAN, že vyjádření k aktuálním politickým a společenským tématům určená k publikaci jako stanoviska Ústřední rady KAN nebo KAN jako celku musí být před zveřejněním dána k posouzení a projednání Ústřední radou KAN (a případně úpravě), tzn., že s obsahem (textem) vyjádření musí souhlasit alespoň 4 členové ÚR KAN. Tyto souhlasy je možné získat i elektronickou poštou. Členové ÚR podepíší svá osobní vyjádření svým jménem, které doplní zkratkou KAN popř. i svou funkcí v Ústřední radě. Podobně předseda ÚR, bude-li sám vystupovat či publikovat své vyjádření k veřejným problémům, zveřejní i své jméno a funkci v KAN;

 11. připomíná všem členům KAN povinnost do 31. ledna 2019 zaplatit členské příspěvky na účet KAN u Fio banky č. 2401210542, kód banky 2010.

 

Přijato šesti hlasy.

 

Přítomni: Domlátil, Hamáček, Matějka, Miška, Protiva, Tausch Omluven: Pochman

 

Příští 5. řádné zasedání ÚR KAN je plánováno na sobotu 2. února 2019 v Praze 2.

 


 Příloha č. 1 k Usnesení ÚR KAN 12.1.2019

 

KAN upozorňuje již 50 let na nebezpečí ohrožení demokracie a ztráty svobod v naší zemi. Proto nemůžeme nyní nereagovat, pokud se objevují důkazy ve formě výpovědí dotčených soudců ohledně snah o ovlivňování rozhodnutí a rozsudků Hradem.

Je absurdní, jestliže kancléř Vratislav Mynář (který doposud nepředložil ani za 5 let slibovanou bezpečnostní prověrku, v jehož okolí se pohybují lidé s úzkými vazbami na východní diktatury jako je Rusko a Čína), iniciuje jednání s nezávislými soudci, kde jim sděluje představy, jaké by si Hrad, resp. prezident této země, přál v rozhodnutí nebo v usnesení soudu.

Apelujeme tedy na občany naší republiky, aby si vzpomněli, jak netransparentní bylo financování volební kampaně Miloše Zemana před prezidentskými volbami a co všechno nasliboval občanům, pokud mají pochybnosti o tom, jestli pravdu nyní mluví kancléř nebo dotčení soudci. Je-li tomu tak, že tu Hrad má snahu zasahovat do soudních řízení, je to jen další doklad toho, že se vzdalujeme demokracii a stáváme se diktaturou.

Věříme, že kompetentní orgány přešetří celou záležitost.

V Praze dne 12. 1. 2019

Za ÚR KAN

Ing. J. Domlátil, předseda

 


 Příloha č. 2 k Usnesení ÚR KAN 12.1.2019

 

 

Vážený pane poslanče Zdechovský,

laskavostí předsedy Konzervativní strany Dr. Jana Kubalčíka jsem získal Vaši e-m adresu.

Spojitě s dohadováním způsobu a míry spolupráce v přípravě voleb do Evropského parlamentu v minulých měsících jsem se oklikou dozvídal o Vašem údajném osobním zájmu o podíl Klubu angažovaných nestraníků v podpoře kandidátní listiny KDU-ČSL.
KAN zaujal k nabídkám Evropské koalice pro Prahu hned od počátku zdrženlivé stanovisko, neb naše členská základna preferuje co možná největší samostatnost v tomto druhu voleb. I když celou věc, tedy i kandidátní listinu nemáme technicky zcela „uzavřenou“, považuji za nepravděpodobné, že bychom jako Klub angažovaných nestraníků změnili své kolektivní rozhodnutí, že se naše hnutí v roce 2019 zúčastní voleb do Evropského parlamentu samostatně pod vlastním jménem.

K celostátní veřejné politické spolupráci Klubu angažovaných nestraníků konkrétně s KDU-ČSL :

Přesvědčuji se v KANu průběžně, že se vesměs cítíme být názorově blízcí zdravým konzervativním proudům ve Vaší politické straně.
Členové KAN a naši příznivci si ale pamatují i hlasování v Poslanecké sněmovně (25.9.2014?), kdy poslanci KDU-ČSL se spojili s ČSSD a hnutím ANO, a odhlasovali podle záměru prezidenta Zemana změnu návrhu služebního zákona, že na rozdíl od níže postavených občanů ministři vlády mohou být pozitivně lustrováni, tedy mohou pocházet z nejkrutějších represivních složek zločinného komunistického režimu. To proto, aby se známý zasloužilý konfident Státní bezpečnosti Andrej Babiš mohl chopit veledůležité ministerské funkce. V našich očích v té chvíli vaši poslanci převrátili na hlavu mravní princip chápání zla, dobra a spravedlnosti. Od té doby jsme svědky toho, před čím jsme varovali. Jakoby „samospádem“ nezadržitelně postupuje obsazování vlivných pozic ve státě lidmi, jimž vyhovuje současná relativizace mravních křesťanských hodnot, a lidmi podporujícími nárůst politického a ekonomického násilí.

Kromě dobrého zdraví a rodinného štěstí do nového roku přejeme úspěšnou politickou budoucnost zejména těm reprezentantům resp. členům KDU-ČSL, kteří si uvědomují dopad historického kroku vaší politické strany, snaží se ho napravit, brzdit totalitarizaci české společnosti, a mají odvahu se přiměřeně omluvit.

Přímý zájem KDU-ČSL o podporu jmenovitě od Klubu angažovaných nestraníků z mého pohledu vyvrcholil po několika měsících Vaším dovolením předat mi Vaši e-m adresu a Vaším souhlasem, že Vám, pane europoslanče, mohu napsat elektronický dopis. Teď poskytnutou možnost tímto sdělením využívám a tlumočený zájem KDU-ČSL o vysvětlení postoje KAN s přátelskou upřímností snad v nejnutnější míře uspokojuji.

S přátelským pozdravem,

Jiří Domlátil, předseda Ústřední rady KAN,

Praha 6, Raisova 3
tel. 24 24 99 888

 


 

Usnesení ÚR KAN 12.1.2019MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 127 hostů a žádný člen