• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
 • kan@kan.cz

Usnesení ÚR KAN 13.4.2019

 

 

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

8. řádného zasedání Ústřední rady KAN

dne 13.4.2019
 

 

Ústřední rada KAN

 1. bere na vědomí informaci hospodáře M. Matějky o odevzdání zprávy auditora a výroční finanční zprávy KAN za rok 2018 Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a v souvislosti s tím informaci hospodáře o proplacení faktur ve prospěch účetní a auditora;

 2. vzala na vědomí informaci o registraci kandidátní listiny KAN do voleb do Evropského parlamentu Ministerstvem vnitra a vylosované volební číslo 1.
  V této souvislosti děkuje volebnímu zmocněnci Bc. Marcelu Miškovi za jeho práci pro KAN;

 3. V souvislosti s volbami do EP 2019 bere na vědomí :
  a) informaci o pořadech v Českém rozhlase (viz. příloha č. 1), ve kterých budou vystupovat kandidáti KAN do voleb do EP 2019 a pověřuje Jiřího Domlátila zajištěním účasti kandidátů KAN v těchto pořadech;
  b) informaci o volebních spotech KANu pro Český rozhlas a Českou televizi a pověřuje Jiřího Domlátila zajištěním příslušných spotů KAN a jejich předání Českému rozhlasu a České televizi,
  a dále
  c) souhlasí s tím, aby výrobcem rozhlasového a televizního spotu byl pan Jiří Kraus;
  d) schvaluje obsah spotu pro Český rozhlas, jehož základem bude text navržený Marií Gottfriedovou (viz. příloha č. 2), a pověřuje J. Domlátila konečnou úpravou tohoto textu;
  e) schvaluje delegáty KAN do okrskových volebních komisí;
  f) schvaluje výzvu KAN pro volby do EP 2019 (viz příloha č. 3).

 4. souhlasí s proplacením upomínkových předmětů se značkou KAN. Děkuje K.Protivovi za zařízení jejich výroby.

 

(přijato 5 hlasy)

Přítomni: Domlátil, Matějka, Miška, Pochman, Protiva
Omluveni: Hamáček, Tausch

Hosté: Bíro, Gottfriedová, Kraus, Schmidt, Stulík, Šesták, Šimková,

 

Příští řádná schůze ÚR KAN se koná v sobotu 4. 5. 2019 od 11.00 h v Plzni, nám. Republiky, hotel Central, Modrý salonek – u příležitosti oslav osvobození Plzně americkou armádou.

 


Příloha č. 1 k usnesení ÚR KAN ze dne 13. 4. 2019

 

POŘADY ČESKÉHO ROZHLASU, VE KTERÝCH BUDOU VYSTUPOVAT ZÁSTUPCI KAN

Datum Čas Stanice Pořad
Zástupce KAN

16. 5. 2019 15:00 h Radiožurnál + ČR Plus Předvolební debata Protiva
17. 5. 2019 14:00 – 16:00 Regionální stanice Předvolební vizitky Domlátil

POŘADY ČESKÉ TELEVIZE, VE KTERÝCH BUDOU VYSTUPOVAT ZÁSTUPCI KAN

29. 4. 2019 10:50 – 11:00 ČT24 / ČT1 Předvolební interview KAN
Domlátil
4. 5. 2019 14:32 – 15:30 ČT24 P-spektrum KAN a sedm stran
Domlátil

 

VYSÍLÁNÍ VOLEBNÍCH SPOTŮ KAN V ČESKÉM ROZHLASU

Datum Čas Stanice
09. 5. 2019 05:41 – 05:42 Vltava
09. 5. 2019 23:42 – 23:43 Dvojka
10. 5. 2019 05:44 – 05:45 Vltava
10. 5. 2019 19:40 – 19:41 Regionální stanice
12. 5. 2019 05:54 – 05:55 Vltava
12. 5. 2019 23:30 – 23:31 Dvojka
13. 5. 2019 19:31 – 19:32 Regionální stanice
13. 5. 2019 23:57 – 23:58 Radiožurnál
14. 5. 2019 23:43 – 23:44 Dvojka
15. 5. 2019 04:58 – 04:59 Radiožurnál
15. 5. 2019 05:46 – 05:47 Vltava
16. 5. 2019 19:41 – 19:42 Regionální stanice
17. 5. 2019 23:42 – 23:43 Dvojka
18. 5. 2019 05:57 – 05:58 Vltava
18. 5. 2019 19:55 – 19:56 Radiožurnál
19. 5. 2019 05:58 – 05:59 Vltava
19. 5. 2019 23:38 – 23:39 Dvojka
20. 5. 2019 19:41 – 19:42 Regionální stanice
21. 5. 2019 05:41 – 05:42 Vltava

 


Příloha č. 2 k usnesení ÚR KAN ze dne 13. 4. 2019

 

Výchozí text spotu KAN pro Český rozhlas:

„Všechno, co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme pouze srdcem.“ – říká liška malému princi v knize Antoina de Saint-Exupéryho.

Klub angažovaných nestraníků chce ve volbách do Evropského parlamentu upřít pozornost právě na věci důležité, byť očima neviditelné. Na bohatství, které nenajdeme nikde jinde než v člověku samém. Na hodnoty, jakými jsou poctivost, zodpovědnost, spravedlnost, schopnost pomáhat si navzájem a spolupracovat.

Naději vidíme v lidech, kteří mají zájem o lidi a dění kolem sebe, jsou ochotni nasadit své síly a udělat alespoň malý kousek světa lepším.

Volby do Evropského parlamentu jsou pro nás volbou pro Evropu – kontinent, jehož jsme nedílnou součástí a který je naším domovem. Na Evropě nám záleží, protože nám záleží na České republice.

Přijďte k volbám! A volte srdcem, protože pouze srdcem vidíme správně.

 


Příloha č. 3 k usnesení ÚR KAN ze dne 13. 4. 2019

 

Evropský program Klubu angažovaných nestraníků

Výzva KAN k EU volbám 2019

KAN - Klub angažovaných nestraníků nabízí voličům své kandidáty na poslance Evropského parlamentu pro léta 2019 až 2024.
 

KAN se v roce 1968 zapsal do povědomí lidí bojem za právo občanů nestraníků mluvit do politiky a tím za vytvoření protiváhy Národní frontě ovládané komunisty. Z povědomí běžných lidí se však KAN po roce 1989 postupně vytrácel, neboť jako seriózní subjekt nezapletený do skandálů ať na poli hospodářském, politickém či mravním nebudil zájem sdělovacích prostředků, potažmo veřejnosti.

KAN vítá a hájí myšlenku Evropy sjednocené do týmu spolupracujících národních států, a zároveň Evropy měst a regionů, s jednotnými racionálními principy fungování veřejné správy.

KAN chce v Evropském parlamentu:
- pomáhat vytvářet podmínky pro začleňování České republiky do silného jádra Evropské unie;
- spoluvytvářet a prosazovat unijní regulativy zaměřené na výchovu a úctu ke vzdělanosti, humanismu a k mravním ideálům křesťanské civilizace západního typu, které pomohly zachovat evropské národy a jejich tisíciletou kulturu do dnešních dnů. KAN totiž nechce přihlížet k postupnému sebezničení západní evropské civilizace a k zániku lidského rodu ve jménu módních civilizačních proudů (samoúčelné modernity, multikulturalismu, apod.);
- usilovat o stanovení kritérií – jak vysokých požadavků na zodpovědnou práci soudů, tak podmínek pro trestní stíhání soudců, kteří se hrubě zpronevěří antickému a demokratickému pojetí rovnosti, práva a spravedlnosti, a kteří nezodpovědným rozhodováním způsobí zbytečnou škodu účastníku řízení;
- prosazovat princip kontrolovatelnosti jakéhokoliv civilního a správního rozhodování na všech úrovních bez výjimek;
- trvat na nejširším možném pojetí práva občana na informace a hájení jeho nezadatelné svobody slova včetně oprávněně kritického vyjádření;
- bránit jakýmkoli únikům duševního vlastnictví, daní a zisků z EU a z jejího členského státu, v němž byly vytvořeny;
- trvat na stručnosti, srozumitelnosti a rozumu v regulativních normách EU platných pro její členské státy;
- navrhovat opatření k výraznému snížení provozních nákladů všech centrálních institucí Evropské unie;
- nabádat ke komplexnímu přístupu k ochraně udržitelného životního prostředí;
- podpořit znovuzavedení jednotného času, pokud možno po celé Evropě.
- zpřísnit požadavky na jednotnou kvalitu a potravin konzumovaných uvnitř Evropské unie a zvýšit postihy za porušení příslušných norem;
- pozorně sledovat protiunijní rozvratné snahy mající původ v zájmech cizích velmocí a hlasitě varovat před tendencemi vedoucími k oslabení svazku národních států sdružených v Evropské unii;
- všestranně bránit kulturně-civilizační obsah evropského prostoru, který vzešel z antických a křesťansko-židovských tradic. Pro přežití naší evropské civilizace západního typu je mj. nezbytné, aby ti, kteří přišli jako imigranti, buď plně respektovali mravní a kulturní hodnoty včetně společenských národních tradic a zvyků v jejich nové domovině, nebo se vrátili tam, odkud přišli.

Co si vybereš, voliči? Ural, nebo Brusel?
Nevěříte žádné z politických stran? Neváhejte a přijďte volit: Je tu

K A N!

 


 

Usnesení ÚR KAN 13.4.2019MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1073 hostů a žádný člen