Usnesení XXV. sněmu KAN 20. 10. 2018

Vytisknout

Příloha č. 4 zápisu z jednání XXV. sněmu KAN

 

KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í
XXV. sněmu KAN
konaného dne 20. října 2018 v Praze 6


I. Sněm KAN zvolil:

1. moderátorem sněmu Marcela Mišku;
2. zvolil mandátovou komisi ve složení Protiva Karel, Svoboda Miloslav;
3. zvolil návrhovou komisi ve složení Domlátil Jiří, Hamáček Bohuslav;
3. volební komisi ve složení Čumpelík Jiří, Rynt Pavel;
4. ověřovatele zápisu ve složení Miška Marcel, Pochman Stanislav.

II. Sněm KAN vzal na vědomí:

1. Zprávu předsedy o činnosti ÚR KAN od XXIV. sněmu KAN (viz příloha č. 2 zápisu)

III. Sněm KAN schvaluje:

1. Společnou zprávu hospodáře a RRK o hospodaření KAN od XXIV. sněmu KAN (viz Příloha č. 3 zápisu).

IV. Sněm KAN

1. Stanovil pro volební období počínající dnešním dnem, že Ústřední rada KAN bude sedmičlenná.
2. Zvolil novou Ústřední radu KAN ve složení – Domlátil Jiří, Hamáček Bohuslav, Matějka Miroslav, Miška Marcel, Pochman Stanislav, Protiva Karel, Tausch Milan.
Zvolila náhradníka ÚR KAN Radka Hrušku.
3. Zvolil novou Rozhodčí a revizní komisi KAN – Barnabáš Bíro, Vladimír Hučín, Romana Šimková.
Zvolila náhradníky RRK KAN Josefa Koláře a Miloslava Svobodu.
4. Ukládá ÚR KAN připravit konferenci k 30. výročí obnovení činnosti KAN v r. 2020.

V. Sněm KAN vzal na vědomí, že:

1. Nová Ústřední rada KAN zvolila svým předsedou Ing. Jiřího Domlátila a místopředsedy
Bc. Marcela Mišku a Bohuslava Hamáčka.
2. Nová Rozhodčí a revizní komise KAN zvolila svou předsedkyní Romanu Šimkovou.

VI. Sněm Klubu angažovaných nestraníků připomíná:

1. Všem členům KANu povinnost zaplatit členské příspěvky na rok 2019 nejpozději do 31. ledna 2019.

 

Při hlasování o návrhu tohoto usnesení bylo na sněmu přítomno 10 delegátů s platným volebním hlasem.

Toto usnesení XXV. sněmu KAN bylo schváleno 10-ti hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Za správnost: návrhová komise XXV. sněmu KAN, 20. 10. 2018 – Domlátil Jiří, Hamáček Bohuslav.

 


 

Usnesení XXV. sněmu KAN 20.10.2018 MS Word formát Microsoft Word