• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Změny Stanov KAN schválené XXIII. sněmem 29.11.2014

 

Změny Stanov KAN schválené XXIII. sněmem 29. 11. 2014

 

Článek IV.

Organizace KAN

 

1. organizace KAN je tvořena:
a) místními orgány (Místní kluby a jejich předsednictva) a Korespondenčním klubem
b) regionálními orgány (Regionální shromáždění a regionální zástupci)
c) ústředními orgány (Ústřední rada a její předsednictvo, Revizní a rozhodčí komise)
d) nejvyšším orgánem (Sněmem KAN)

 

doplňuje se nový text:

e) čestným předsedou (Čestným předsedou KAN)

 

 

C. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise

 

26. náhradníci ÚR, předseda RRK (nebo člen RRK zastupující předsedu RRK), čestný předseda KAN (doplňuje se) a regionální zástupci zúčastňují se zasedání ÚR KAN s hlasem poradním.

 

 

D. Sněm KAN

32. Sněm:

a) projednává a schvaluje program KAN
b) stanoví počet členů ÚR a počet členů RRK
c) volí a odvolává členy ÚR KAN
d) volí a odvolává členy RRK KAN
e) projednává zprávy:
1. o činnosti ÚR KAN
2. o hospodaření ÚR KAN
3. o činnosti RRK KAN
f) projednává a schvaluje změny Stanov
g) stanoví výši odvodů z členských příspěvků na účet ÚR KAN

 

doplňuje se nový text:

h) volí a odvolává čestného předsedu KAN.

 

 

 

Za bod 32 se doplňuje nový text:

 

E. Čestný předseda KAN

 

33. Čestný předseda musí být členem KANu, jedná se o čestnou funkci bez rozhodovacího práva s výjimkou účasti na zasedání ÚR KAN, kde má hlas poradní (viz. čl. IV., bod 26. Stanov). Může se zúčastnit zasedání jakýchkoliv orgánů KAN. Funkce čestného předsedy zaniká odvoláním (viz. čl. IV., bod 32, písmeno h)), rezignací či úmrtím.

 


Článek VII. 

Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. sídlem KAN je Praha 9, K Lipám 26/293

se mění na:

1. sídlem KAN je Praha 6, Raisova 3/806>

 


 

Příloha č. 3 Usnesení XXIII. sněmu KAN ze dne 29. listopadu 2014 dokument Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 1101 hostů a žádný člen