• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Usnesení XXI. sněmu KAN 24.11.2012

 

KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í
XXI. sněmu KAN
konaného dne 24. listopadu 2012 v Praze

 

 

I. Sněm KAN vzal na vědomí :

1. Zprávu předsedy o činnosti ÚR KAN od XX. sněmu KAN (viz Příloha č. 1)

2. Informaci o činnosti Nadačního fondu angažovaných nestraníků.

3. Informaci o kandidatuře KAN v rámci koalice Změna 2012 v krajských volbách do Středočeského kraje.

 

II. Sněm KAN schvaluje:

1. Společnou zprávu hospodáře a RRK o hospodaření KAN od XX. sněmu KAN (viz Příloha č. 2).

2. Návrh na změnu stanov KAN – Článek IV.

a) původní text odstavce a) bodu 22 se ruší a nahrazuje se novým textem: „a) je složeno z předsedy a místopředsedů v počtu určeném rozhodnutím Ústřední rady"

b) původní text odstavce b) bodu 22 se ruší a nahrazuje se novým textem: „b) schůzi předsednictva svolává (nejméně jednou za měsíc) a řídí předseda nebo jeden z místopředsedů"

c) původní text odstavce b) bodu 27 se ruší a nahrazuje se novým textem: „b) společně předseda a jeden z místopředsedů nebo společně dva místopředsedové".

3. Text otevřených dopisů jednotlivým prezidentským kandidátům.

 

III. Sněm KAN vyzývá:

Členy a příznivce KAN, aby při přímé volbě prezidenta preferovali kandidáty s nekomunistickou minulostí.

 

IV. Sněm KAN pověřuje:

1. ÚR KAN k odeslání a zveřejnění dopisů jednotlivým prezidentským kandidátům.

2. ÚR KAN, aby (bude-li třeba) redakčně upravila text Stanov ve smyslu schválených změn a informovala o změně MV ČR.

 

V. Sněm KAN uložil:

ÚR KAN svolat v roce 2013 slavnostní shromáždění k 45. výročí KAN.

 

Návrhová komise XXI. sněmu KAN:

Barnabáš Biro, Vladimír Hučín, Josef Vlášek

 


 

 

Příloha č. 1 usnesení XXI. sněmu KAN ze dne 24. XI. 2012

Zpráva předsedy pro XXI. sněm KAN

konaný 24. listopadu 2012 v restauraci U Pramene („Saigon") v Bubenči

Minulý XX. sněm KAN (26. listopadu 2011) uložil Ústřední radě KAN svolat v roce 2012 sněm KAN, který se bude zabývat mj. návrhem na změnu stanov Klubu angažovaných nestraníků. Tento jediný úkol, který byl Ústřední radě uložen, je splněn v tom, že sněm je vskutku svolán, a já vás na něm vítám, ... a také v tom, že jedna podstatná změna Stanov KAN – změna, která se týká srozumitelnosti článku o tom, kdo je oprávněn jednat jménem KAN, je navržena tomuto sněmu k projednání.

Ústřední rada se scházela každý měsíc s výjimkou prázdnin. V prosinci 2011 si rozdělila úkoly a stanovila termíny svých schůzí a ověřila si, že je přijatelné zasedat v lokále restaurace U Parašutistů v Resslově ulici (Praha 2).

Již v lednu 2012 vzala ÚR na vědomí, že MV ČR registrovalo změny stanov KAN a také změny v obsazení funkcí místopředsedů. V té době se konečně uskutečnila změna webhostingu, která byla nezbytná k tomu, aby správa webových stránek KAN mohla být svěřena paní Zikové, která se osvědčila při správě webových stránek NFAN. Na lednové schůzi byla ÚR informována o zakládajícím členovi KAN z roku 1968 Jaroslavu Langerovi (1918-asi 1992), který v roce 1988 vydal v Německu (západním) publikaci „Grenzen der Herrschaft" a v roce 1990 nabídl tehdejšímu Občanskému fóru své politologické návrhy.

Únorové jednání rady, které schválilo dopis adresovaný MF ČR ke zveřejňování informací o prominutí daní a daňových penále (na dopis došla odpověď ve stanovené lhůtě), bylo velmi bouřlivé, neboť se rozhořel spor o to, zda má být text vytvořený plzeňskými členy a příznivci KAN s názvem „Desatero" považován za text přijatý ÚR. Vedle toho byl schválen text „Co je KAN a co je NFAN", který měl být poskytnut účastníkům připravované akce NFAN „Sedm statečných". (Oba texty i dopis MF jsou dostupné jako příloha usnesení ÚR na našem webu).

Na březnovém zasedání ÚR byly předloženy přihlášky do KAN pánů Kubíka a Wolfa, které však nebyly úplné (proto byli tito zájemci vyzváni k doplnění, avšak ti posléze ztratili o členství v KAN zájem), a také informace, že Mirkovi Matějkovi a paní Trnovské se podařilo sestavit výroční zprávu KAN za rok 2011 a nechat ji prověřit auditorem, takže může být předána do Poslanecké sněmovny.

V dubnu Ústřední radu potěšila informace, že nejvyšší soud zrušil rozsudek olomouckého soudu ve sporu Hučín versus Hradílek. Dále rada požádala Ing. Matějku, aby za KAN zpracoval „výkaz neziskových organizací" pro Český statistický úřad, a souhlasila s iniciativou kladenského místního klubu, aby se KAN zúčastnil voleb do zastupitelstva Středočeského kraje, a také s tím, aby se delegáti KAN zúčastnili jednání neparlamentních stran a hnutí, které bylo svoláno do Pardubic. Byl také vysloven souhlas s tím, aby na webových stránkách KAN byla vytvořena rubrika s pracovním názvem „občanský brain trust" (ta vytvořena zatím nebyla, ale úvahy o náplni této rubriky jsem zužitkoval v nedávném pořadu Politické spektrum.

Na květnovém zasedání jsme mohli vzít na vědomí dobrou zprávu, že Poslanecká sněmovna shledala, že naše výroční zpráva za rok 2011 je úplná, takže ÚR rozhodla vyplatit smluvenou roční odměnu paní Trnovské. Jiří Domlátil referoval o svém vystoupení v pořadu Politické spektrum (vysílán 19/V) a Karel Protiva (MK Kladno) o přípravě koalice pro krajské volby „Změna 2012", v níž má hrát klíčovou roli KAN.

V červnu projednala ÚR smlouvu o volební spolupráci, jejíž součástí byl článek, že případné peníze získané jako státní příspěvek na volby budou zaslány na bankovní účet KAN, a v této souvislosti požádala místopředsedu a pokladníka KAN, aby podnikl kroky k založení takového účtu. Dále ÚR souhlasila s textem „návrhu na pozastavení činnosti KSČM" (s tím, že konečná verze bude ještě upřesněna právníkem – návrh dosud zůstává v podobě konceptu). ÚR také přijala rozhodnutí, že nesouhlasí s tím, aby kterýkoliv člen KAN kandidoval za Stranu zdravého rozumu (s předsedou Petrem Hannigem, která úzce spolupracuje se stranou Solidarita Jany Bobošíkové).

V září pak byla uhrazena rezervace domény KAN, a svolán XXI. sněm KAN (a určen klíč pro výběr delegátů). ÚR vyjádřila svou spokojenost s tím, jak jsou webové stránky paní Zikovou spravovány, aniž za tuto práci požadovala úhradu. ÚR byla také informována o sbírce na podporu filmu o Pavlu Wonkovi – jednáním s režisérkou tohoto filmu paní Rudinskou byl pověřen místopředseda Jiří Domlátil, kterého tímto žádám, aby sdělil sněmu, jak mohou účastníci sněmu na tento film přispět. ...

Na říjnovém zasedání ÚR (které, bez mé účasti řídil Mirek Matějka) byl projednán dopis, který KAN dostal od Ústavu pro soudobé dějiny ČAV (poskytnutí materiálů z voleb) a volební výsledky kandidátky „Změna 2012" ve Středočeském kraji. O těchto výsledcích bude sněm informovat Karel Protiva – já jen konstatuji, že kandidátce „Změny" se podařilo získat ve Středočeském kraji víc hlasů než parlamentní straně Věci Veřejné a také více než Paroubkově straně ČSNS – LEV 21. Ústřední rada přijala na této schůzi politické „Prohlášení KAN" a schválila dopis adresovaný na MV ČR ve věci zákazu registrované politické strany „Komunistická strana Československa" předsedy Miroslava Štěpána. Ústřední rada byla také informována o zřízení účtu KAN u ČSOB a o možnosti zasílat na něj příspěvky (členské i mimořádné).

Poslední zasedání ÚR, které proběhlo dva týdny před dnešním sněmem, se zabývalo především přípravou tohoto sněmu. Tam už také došla zpráva o skandálním rozhodnutí ostravského krajského soudu ve sporu Hučín versus Hradílek.

Na závěr bych chtěl ještě připomenout, že náš starší člen František Cigánek, který se pro svůj zdravotní stav se nemůže našich sněmů zúčastňovat, stále čeká, zda členové KAN nebo NFAN přispějí svými penězi na vydání jeho „Pamětí mukla".

24. XI. 2012Pavel Holba, předseda ÚR KAN

 


 

 

Příloha č. 2 usnesení XXI. sněmu KAN ze dne 24. XI. 2012

Společná zpráva hospodáře a Revizní a rozhodčí komise KAN

(XXI. sněm KAN, Praha 24. 11. 2012)

Účetnictví KAN je vedeno v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích, účtujeme v podvojném účetnictví.

Účetní rok 2011 skončil ztrátou ve výši -5.602,- Kč. K 1. 1. 2011 činila finanční hotovost 33.384,-- Kč, k 31. 12. 2011 ve výši 27.782,-- Kč. KAN disponoval pouze pokladní hotovostí, neměl v r. 2011 žádný bankovní účet.

V roce 2011 byly zdrojem příjmů kromě členských příspěvků i 1 dar ve výši 20 tis. Kč od firmy JANAT s.r.o. jako příspěvek na zaplacení kauce pro senátní volby koalice Lepší Kladno. Členské příspěvky za rok 2011 byly ve výši 8.680,- Kč. Celková výše příjmů činí 28.680,- Kč.

Účetnictví za rok 2011 zpracovala na základě rozhodnutí ÚR KAN specializovaná účetní paní Hana Trnovská a zároveň se podařilo provést i audit účetnictví tak, že KAN dodržel zákonnou lhůtu pro podání výroční zprávy za rok 2011, tj. nejpozději do 31. 3. 2012. Za řádné vedení účetnictví bych chtěl jménem svým i jménem ÚR a RRK KAN paní Haní Trnovské tímto poděkovat.

Audit provedla auditorská společnost a.t.c. AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., auditor Ing. Pavel Holub z Plzně. Výrok auditora zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace KANu a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V letošním roce 2012 byl na základě rozhodnutí ÚR KAN zřízen běžný účet KAN – č. účtu 255 188 834, kód banky 0300 u ČSOB. Na tento účet mohou členové korespondenčního klubu a místní kluby zasílat členské příspěvky. Na tomto účtu máme k dnešnímu dni zůstatek 11.105,- Kč a na hotovosti 19.700,- Kč, tj. celkem 30.805,- Kč.

Miroslav Matějka, místopředseda ÚR KAN Romana Šimková, předsedkyně RRK

 


 

Usnesení XXI. sněmu KAN 24.11.2012 MS Word formát Microsoft Word

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2020   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 229 hostů a žádný člen