Zrušení a vypořádání KAN

Vytisknout

   

 

STANOVY

Klubu angažovaných nestraníků

 

Článek VI.

Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem                         

1. KAN může být zrušen:
a) dobrovolným rozpuštěním
b) sloučením s jinou stranou nebo hnutím
c) změnou statutární formy (např. na zapsaný spolek)
d) rozhodnutím soudu o rozpuštění

2. bude-li KAN zrušen dobrovolným rozpuštěním, je Sněm, který o rozpuštění rozhodl, povinen současně jmenovat likvidátora, který postupuje v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb.

3. skončí-li likvidace majetkovým přebytkem, převede likvidátor tento přebytek ve prospěch Jedličkova ústavu pro postiženou mládež, Praha - Vyšehrad

4. bude-li KAN zrušen sloučením s jinou stranou nebo hnutím, přechází majetek i závazky na tuto stranu nebo hnutí

5. bude-li KAN zrušen změnou statutární formy na zapsaný spolek, přechází majetek i závazky KAN na tento nový subjekt